Hepatit A – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Epidemisk gulsot.

Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Hepatit A 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 64 fall av hepatit A motsvarande en incidens av 0,6 fall per 100 000 invånare, vilket är en minskning från 2021 (n=97; figur 1). Medianåldern var 17 år (spridning 1–84 år) och 56 procent av fallen var kvinnor (n=36). Andelen barn under tio år (36 procent) låg på samma nivå som 2021 och som före pandemin (figur 2). Majoriteten (56 procent) hade smittats utomlands. Den totala andelen fall smittade utomlands ökade till en nivå jämförbar med innan 2020 (n=29; 45 procent) och majoriteten (72 procent) hade smittats utanför Europa.

Av fallen som smittats i Sverige (n=35) hade åtta fall identiska stammar med de två subgenotyp IB-stammar som cirkulerade i Europa under 2022. Totalt rapporterades drygt 300 fall med fyra nära besläktade subgenotyp IB-stammar från sju länder varav majoriteten från Ungern och Storbritannien. Data från ländernas epidemiologiska och mikrobiologiska utredning pekade på olika smittvägar, både person-till-person smitta samt smitta via kontaminerade livsmedel. Fallen smittade i Sverige var i åldrarna 4–64 år (median 26 år), från fem regioner och insjuknade mellan mars och juli 2022. Ingen gemensam smittkälla kunde identifieras.

Av 46 typade prover utgjordes 57 procent av subgenotyp IB (n=26), 30 procent av IIIA (n=14) och 13 procent av IA (n=6). Subgenotyper varierar mellan år beroende på utbrott och smittland (tabell 1).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hepatit A smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2013–2022.

Antalet fall minskade under 2022, både fall smittade i Sverige och utomlands. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av hepatit A per åldersgrupp smittade i Sverige och smittade utanför Sverige år 2022.

Runt hälften av fallen är barn under 15 år varav 60 procent har smittats utomlands. Källa: Folkhälsomyndigheten..

Tabell 1. Fördelning av subgenotyper av hepatit A bland typade prover under åren 2018–2022.
Subgenotyp Antal (procent) 2018 Antal (procent) 2019 Antal (procent) 2020 Antal (procent) 2021 Antal (procent) 2022
IA 15 (19) 8 (16) 13 (46) 12 (23) 6 (13)
IB 47 (58) 19 (38) 14 (50) 35 (66) 26 (57)
IIIA 19 (23) 22 (44) 1 (4) 6 (11) 14 (30)
Övriga 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Totalt 81 (100) 50 (100) 28 (100) 53 (100) 46 (100)

Läs mer