Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2008

Trender

Under 2008 rapporterades 78 fall av hepatit A, en ökning jämfört med 2007 då 69 fall rapporterades. Prov för typning inkom för samtliga 37 rapporterade fall från Mellansverige. Virus kunde typas från 27 av dessa och visade en relativ ökning av IB, som är ovanlig i övriga Europa, 12 fall jämfört med 10 under 2007. Däremot minskade IIIA, som är vanlig i Södra Asien, till 5 fall jämfört med 10 under 2007.

Tidsmässig spridning

De flesta fallen rapporterades under mars, augusti och oktober.

Smittland

Sedan 2004 ses en minskande trend för inhemsk smitta. Typning av 12 stammar från de 23 inhemskt smittade visade en liknande typfördelning som under 2007, med 4 smittade med den globalt vanligaste typen IA. Sju var smittade med IB-stammar och en person med IIIA.

Antalet utlandssmittade ökade under 2008 till 55 jämfört med 37 fall under 2007. Vanligaste smittländer var Indien (7 fall) och Serbien-Montenegro (5 fall). I Turkiet, Somalia, Spanien, Egypten och Syrien smittades 3 personer vardera. Typning av 14 stammar från de utlandssmittade visade att 4 smittats med IA i Europa och Georgien, 6 med IB i Mellanöstern och Turkiet, medan samtliga 4 smittade i Indien hade IIIA.

Ålder och kön

Av samtliga fall rapporterades 20 barn i åldrarna 0–9 år och 18 mellan 10–19 år. Elva av de 38 som var yngre än 20 år var smittade inom landet. Ungefär lika många män som kvinnor smittades, såväl inom Sverige som utomlands.

Smittkälla

Information om smittväg saknades i hälften av fallen men i de fall där sådan fanns angiven var mat den vanligast och därefter personkontakt.

Utbrott och smittsamband

Under hösten pågick ett utbrott med hepatit A på ett daghem i Västra Götaland. På daghemmet fanns 70 barn uppdelade på 4 avdelningar. Två av avdelningarna berördes av utbrottet. Fyra barn insjuknade. Smittan kom ursprungligen från Marocko, vilket verifierades vid typningen, då stammarna som spreds var IB och liknade tidigare typade stammar från Marocko.

Före och under julhelgen insjuknade 11 personer bosatta i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Uppsala län. Typning visade att samtliga var smittade med samma IA-stam. Den liknade stammar tidigare typade från Sydamerika. Troligen var detta en inhemsk smitta. Smittkällan är dock okänd. Ytterligare fall smittade av samma IA-stam rapporterades under början av 2009.