Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2009

Bakgrund

Under 2009 rapporterades 154 personer med hepatit A-infektion, varav 77 (50 %) smittats i Sverige. Detta var en trefaldig ökning av de inhemska fallen jämfört med 2008.

Trender

Sedan 2004 har det totala antalet fall minskat, men från mitten av 2008 vände trenden uppåt och under 2009 var andelen inhemska fall signifikant fler än under 2008 (p<0,01).

Figur. Antal hepatit A-fall inhemskt eller utomlands smittade 2001– 2009.
Figur. Antal hepatit A-fall inhemskt eller utomlands smittade 2001– 2009.

Ålder och kön

De flesta smittade var i åldrarna 15–49 år (54 %). Bland barn i åldrarna 0–9 år rapporterades 43 fall av vilka 18 smittats i Sverige och övriga 25 utomlands. Bland äldre än 39 år var fler inhemskt smittade (29/40; 72 %) än bland de yngre (48/114; 42 %; p<0,001 Fishers exakt test). Av samtliga smittades något fler män än kvinnor (81 män och 73 kvinnor).

Smittväg

Smittvägen var mat och vatten för 57 personer, personsmitta för 15 och i 3 fall intravenöst missbruk. I nästan hälften av fallen saknades uppgift om smittväg.

Smittland

De flesta utlandssmittade hade smittats i Irak, Egypten, Somalia, Indien eller Spanien.

Tidsmässig spridning

Under januari-februari 2009 rapporterades 38 fall medan 79 fall rapporterades i juli-november. Ökningen under dessa perioder beror till stor del på utbrott med olika stammar som inträffade i Sverige under året.

Utbrott

Hepatit A-virus klassificeras genetiskt i 6 olika genotyper betecknade med romerska bokstäver I-VI. Genotyperna I och III indelas även i 2 subtyper vardera betecknade med A och B, (IA, IB, IIIA och IIIB). De vanligaste typerna är IA, IB och IIIA. IA isoleras ofta från smittade i Europa, USA och Syd/Mellanamerika, medan IB oftast isoleras från smittade i Mellanöstern eller Afrika och IIIA från smittade i Asien. Genetisk analys av virusstammarna identifierar genotyp och enskilda stammar inom respektive genotyp, det vill säga analysen kan verifiera om de smittade hade samma eller olika smittkällor när de är smittade med samma genotyp.

Från mer än 70 % av samtliga fall skickades prov till SMI för typning. Typningen visade att 10 olika stammar hade smittat 3 till 28 personer, vilket kan betraktas som 10 olika utbrott. Typningen visade att de stammar som endast spridits inhemskt eller importerats från ett annat europeiskt land var av typen IA, medan de som importerats från Mellanöstern eller Afrika var av typen IB.

Det största utbrottet, omfattande 28 fall smittade med en IA-stam, började under slutet av 2008 och pågick till september 2009. De flesta smittade var män, (18 män och 10 kvinnor). Åldrarna varierade mellan 22 och 52 år för männen (medianålder 33 år) och mellan 23 och 68 år för kvinnorna (medianålder 30 år). Några var smittade utomlands medan 19 var inhemskt smittade från sex olika län, de flesta från Stockholmsområdet. Misstänkt inhemsk smittkälla var livsmedel och flera av de insjuknade åt ofta på restaurang. Under 2008 och 2009 påvisades samma virusstam även från utbrott i Nederländerna, Frankrike och Spanien. Där var förutom livsmedelssmitta även smitta bland män som har sex med män vanligt.

Ett annat större utbrott av en annan IA-stam började i juni och pågick sedan under resten av året. 6 män och 5 kvinnor var smittade, de flesta från Västra Götaland men senare återfanns smittade med denna stam i ytterligare två län. Åldrarna varierade mellan 10 och 43 år för männen (median­ålder 18 år) och 3 och 50 år för de smittade kvinnorna (medianålder 27 år). Smittan spreds främst vidare genom personkontakt, men även genom intravenöst missbruk. Denna virusstam isolerades också i Frankrike och Nederländerna under 2009. Även där var smittvägarna intravenöst missbruk eller personkontakt. I Norge har denna stam tidigare isolerats bland intravenösa missbrukare.

Ytterligare en IA-stam återfanns i fem olika landsting mellan mars och september. 8 personer var inhemskt smittade med mat som trolig smittkälla. Det var 5 män och 3 kvinnor. Åldrarna varierade mellan 22 och 50 år för männen (medianålder 35 år) samt 31 och 85 år för kvinnorna (medianålder 43 år).

En IA-stam som gav stora utbrott i Lettland under 2008 hade importerats till Sverige under 2009 och återfanns hos 4 smittade, varav minst 1 var inhemskt smittad.

Ytterligare 3 mindre utbrott med 3 till 10 inhemskt smittade vardera, varav 1 på ett daghem i Västra Götaland, förekom under året. I daghemsutbrottet insjuknade 7 barn och 3 vuxna. Under 2008 insjuknade 4 barn på samma daghem med identisk stam. De 2 övriga utbrotten inträffade mellan augusti och oktober och hade endast inhemskt smittade av 2 olika IA-stammar.