Hepatit A – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Epidemisk gulsot.

Hepatit A klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten- eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit A är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Hepatit A 2011

Under 2011 rapporterades 55 personer med hepatit A-infektion, varav 14 smittats i Sverige. Antalet var det lägsta rapporterade under de senaste 10 åren och incidensen/100 000 invånare var 0,6 fall. Under det senaste decenniet har antalet fall av hepatit A generellt minskat, även om en markant ökning skedde under perioderna 2003 till 2004 samt 2008 till 2009 i samband med inhemska och europeiska utbrott (se EPI-aktuellt vol 3, nr 24 2004; vol 8, nr 40 2009).

Ålder och kön

Något fler män än kvinnor smittades (31 män och 24 kvinnor). Medianåldern var 12 år.

Smittväg

Den vanligaste smittvägen var mat (13 fall) och därefter personkontakt (5 fall). För majoriteten av fallen (66%) saknades uppgift om smittväg.

Smittland

Av de rapporterade fallen var 14 (25%) inhemskt smittade och av de övriga fallen hade flest smittats i Mellanöstern (15 fall) och i Afrika (12 fall).

Geografisk spridning i Sverige

Fallen var jämnt fördelade över landet.

Säsongsvariation

De flesta fallen rapporterades under perioderna januari-februari samt augusti-oktober (13 respektive 22 fall) och de var framför allt utlandssmittade. De flesta inhemskt smittade rapporterades under perioden mars-juni (7 fall).

Utbrott

Inga utbrott identifierades under året och av de typade fallen var det bara två personer från Stockholms län som hade en identisk stam.

Mikrobiologisk typning

Det finns 6 genotyper av hepatit A-virus. Genotyp I och III är vanligast och framför allt subtyperna IA, IB och IIIA. IA är vanligt i Europa, USA och Syd/Mellanamerika, IB är vanligast i Mellanöstern och Afrika medan IIIA är vanligt förekommande i Asien.

Virus kunde typas från 20 av de 30 prov som inkom till SMI under året. Genotyp IA och IB dominerade med 8 respektive 9 fall, varav 5 respektive 6 var utlandssmittade. De 5 med genotyp IA var smittade i Europa och Sydamerika, och de 6 med IB var smittade i Afrika och Mellanöstern. Endast 3 fall hade smittats med genotyp IIIA, och 2 av dessa var smittade i Asien. Typning av 7 stammar från 14 inhemskt smittade visade att 3 var smittade med genotyp IA, 3 med IB och en med IIIA.

Två fall utan känd gemensam smittkälla hade en identisk stam av genotyp IA. Ytterligare två IA-stammar liknade utbrottsstammar som cirkulerade i Sverige under 2009 och där misstänkt inhemsk smittkälla var livsmedel. Resterande stammar härrörde från sporadiska fall.

Analys

Bidragande orsaker till att antalet fall av hepatit A i Sverige generellt minskar kan vara en ökad vaccinationstäckning samt en förbättrad hygienisk standard på de vanligaste resmålen.