Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 90 fall av hepatit A vilket är en minskning från 2018 (n=123, figur 1). Medianåldern var 20 år (spridning 1-90 år) och hälften av fallen var män (51 procent). Som tidigare år stod barn under 10 år för en stor andel av fallen (figur 2). Av de 40 utlandssmittade fallen hade majoriteten (80 procent) smittats utanför Europa.

Två inhemska utbrott identifierades under 2019. Det första, med färska dadlar från Iran som den misstänkta smittkällan, inträffade under februari-april och drabbade elva personer i åldrarna 28-73 år från åtta regioner. Av de fem olika stammar av genotyp IIIA virus som kunde påvisas hos de smittade personerna, liknade tre av dem danska och amerikanska stammar från 2017-2018 kopplat till konsumtion av dadlar (figur 3). Det andra utbrottet inträffade under november-december och orsakades av en smittspridning på en förskola och grundskola i Östergötland och inkluderade totalt nio fall varav åtta var barn under tio år. En omfattande vaccinationsinsats gjordes på båda skolorna. Även detta utbrott orsakades av en genotyp IIIA stam men som inte kunde kopplas till någon inhemsk smittkälla (figur 3).

Av de 50 prov som typades 2019 var subgenotyp IIIA vanligast (44 procent) följt av IB (38 procent) och IA (16 procent). Det skiljer sig från tidigare år då subgenotyp IA eller IB brukar dominera och förklaras med att de båda utbrotten orsakades av subgenotyp IIIA.

I likhet med tidigare år präglades 2019 av relativt många inhemska fall och en stor andel av barn och ungdomar under 20 år, ofta med utländsk härkomst. Ovaccinerade barn som besöker föräldrarnas forna hemländer utgör en riskgrupp för hepatit A-smitta där sekundärsmitta kan ske inom familj eller förskola efter hemkomst till Sverige.

Figur 1. Antal fall av hepatit A-infektion under åren 2010–2019.

Figur 2. Antalet fall av hepatit A-infektion per åldersgrupp och smittland under 2019.

Figur 3. Fylogenetiskt träd – Hepatit A under 2019.

Bilden ovan (Fylogenetiskt träd – Hepatit A under 2019) som en pdf. (PDF, 490 kB)

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om hepatit A
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Hepatit A (Sverige, februari–april 2019)