Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 22 fall av hepatit E, vilket är på samma nivå som 2020 (n=23, figur 1). Medianåldern var 55 år (spridning 21–79 år) och 59 procent var män (n=13). Drygt hälften av fallen hade smittats i Sverige (n=13; 59 procent) och majoriteten av fallen var 50 år eller äldre.

Det totala antalet rapporterade fall av hepatit E har minskat sedan 2017. Efter en minskning av andelen fall som smittats i Sverige de senaste två åren utgjorde andelen inhemskt smittade 2021 återigen minst 50 procent av det totala antalet fall.

Figur 1. Antalet fall av hepatit E smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2012–2021.

Linjediagram över antalet fall av hepatit E per smittland åren 2012-2021. Efter en nedgång av antalet fall smittade i Sverige utgör andelen inhemskt smittade 2021 drygt 50 procent av det totala antalet fall.  Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer