Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Influensaepidemin uteblev i Sverige under säsongen 2020–2021, vilket bedömdes bero på en kombination av faktorer relaterade till covid-19-pandemin. Åtgärder för att minska spridningen av covid-19 bidrog till minskad smittspridning av influensa och ett kraftigt minskat resande innebar att influensa endast sporadiskt introducerades till Sverige och övriga Europa från länder med pågående spridning. Spridningen av influensa var mycket låg både på norra halvklotet och i stora delar av övriga världen.

Under perioden från vecka 40 2020 till och med vecka 20 2021 rapporterades 29 laboratorieverifierade fall av influensa, vilket är betydligt lägre jämfört med föregående tre säsonger (medelvärde cirka 14 100 fall, figur 1). Antalet fall höll sig under tröskelvärdet för epidemistart under hela säsongen. Detta trots att fler prover än vanligt analyserades för influensa: cirka 175 000 prover, jämfört med i genomsnitt cirka 79 000 prover under de föregående fyra säsongerna.

Bland de laboratorieverifierade fallen var det fler män (59 procent) än kvinnor (41 procent), men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Medelåldern för fallen var 35 år, men bör tolkas med försiktighet på grund av det låga antalet fall.

Av de 29 rapporterade fallen var 19 influensa B och 10 influensa A. Av influensa B-fallen analyserades 6 fall för linjetyp och samtliga var influensa B/Victoria. Samtliga 7 subtypade influensa A-prover var influensa A(H3N2).

Viruskaraktärisering görs på ett urval av de stammar som samlats in genom sentinelprovtagningen och från laboratorier i landet. Totalt karaktäriserades 11 stammar, varav 6 var av subtyp A(H3N2) och 5 av linjetyp B/Victoria. Analyserna visade överlag en reducerad antigenisk likhet med de stammar som ingick i säsongens vacciner för influensa A(H3N2) och influensa B/Victoria. WHO rekommenderade inför säsongen 2021–2022 byte av A(H3N2)- samt A(H1N1)pdm09-stammen jämfört med vaccinet 2020–2021.

Figur 1. Antalet laboratorieverifierade fall av influensa per vecka för säsongerna från influensapandemin 2009–2010 till säsongen 2020–2021.

Antal fall av influensa per vecka från 2009-2010 till säsongen 2020-2021. En årlig epidemi syns förutom 2020-2021. I början syns höga staplar vilket är influensapandemin 2009-2010. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer