Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 30 184 fall av klamydiainfektion motsvarande en incidens av 289 fall per 100 000 invånare vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2020 (incidens 321; figur 1). Liksom tidigare år rapporterades majoriteten (91 procent) som smittade i Sverige, 4 procent rapporterades smittade utanför Sverige och för 5 procent saknades uppgift om smittland (figur 2). Mellan 2020 och 2021 minskade antalet fall både för de som smittats i Sverige och utanför Sverige (11 respektive 23 procent, figur 2). Under 2020 och 2021 halverades antalet fall smittade utanför Sverige jämfört med åren 2017–2019.

Liksom tidigare år var mer än hälften av fallen kvinnor (55 procent). Klamydia är vanligast i åldersgrupperna 15–19 år och 20–24 år för kvinnor och i åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år för män (figur 3 och 4). Minskningen under 2021 sågs i alla åldersgrupper både bland kvinnor och män med den största minskningen i åldersgruppen 15–19 år (18 procent). Klamydiainfektion rapporterades liksom tidigare huvudsakligen som smitta mellan personer av motsatt kön (85 procent). Andelen av män som smittats genom sex med män var 13 procent.

Klamydiaincidensen i regionerna varierade mellan 190 och 339 fall per 100 000 invånare (figur 5). Incidensen minskade i 18 regioner jämfört med 2020 och den största minskningen noterades i regionerna Västerbotten och Halland (33 respektive 26 procent). Den största ökningen noterades i region Norrbotten (15 procent). Skillnader i incidensen mellan olika år och regioner kan påverkas av flera faktorer som exempelvis tillgång till testning, smittspårningsrutiner och preventionsinsatser.

Sammanfattningsvis så minskade incidensen av klamydia mellan 2020 och 2021, främst i åldersgruppen 15–29 år. Minskningen sågs både bland de som smittats utomlands och som smittas i Sverige, vilket skiljer sig från 2020 år då en minskning endast sågs bland fall som smittats utomlands.

Figur 1. Incidensen av klamydia under åren 2012–2021.

Incidensen av klamydia under åren 2012-2021. Incidensen har minskat mellan 2012 och 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av klamydia smittade i Sverige, utanför Sverige, där uppgift saknas och totalt smittade under åren 2012–2021.

Antalet fall av klamydia uppdelat på smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, uppgift saknas samt totalt åren 2012-2021. Under 2020 och 2021 halverades antalet fall som smittats utomlands jämfört med åren 2017-2019. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av klamydia hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2012–2021.

Incidens av klamydia hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2012-2021. Incidensen är högst i åldersgruppen 20-24 år följt av åldersgruppen 15-19 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av klamydia hos män per åldersgrupp under åren 2012–2021.

Incidens av klamydia hos män per åldersgrupp under åren 2012-2021. Incidensen är högst i åldersgruppen 20-24 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 5. Incidensen av klamydia per region under åren 2019–2021.

Incidens av klamydia per region åren 2019-2021. Högst incidens ses i region Stockholm. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer