Legionellainfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Vid misstanke om inhemska fall eller utbrott skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas omgående.

Legionellainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Annan benämning: Legionärssjuka.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Legionellainfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 182 fall av legionellainfektion motsvarande en incidens av 1,7 fall per 100 000 invånare (figur 1), vilket är färre fall jämfört med 2022 (n=216). Medianåldern för fallen var 68 år (spridning 10–91 år) och 58 procent var män (n=136). Av de rapporterade fallen avled 15 procent (n=28) inom tre månader från insjukningsdatum. Det är dock ofta svårt att avgöra i vilken grad legionallainfektionen bidrar till dödsfallen eftersom många av de drabbade patienterna lider av bakomliggande sjukdomar som också kan påverka utfallet.

Majoriteten av fallen smittades i Sverige (76 procent). Incidensen av fall smittade i Sverige visar en uppåtgående trend med i genomsnitt 6 procent per år under 2014–2023 (figur 2) medan incidensen för det totala antalet fall är statistiskt oförändrad under perioden. Andelen utlandssmittade fall (23 procent) var högre jämfört med 2022 (16 procent), men lägre än före pandemin (30 procent, genomsnitt 2017–2019). Majoriteten av de utlandssmittade fallen smittades i Europa (n=26; 63 procent). Det vanligaste enskilda smittlandet var Thailand (n=10). Antalet fall av legionellainfektion som smittats i Sverige ökar vanligen under sommar och höst. Under 2023 rapporterades flest fall under augusti (figur 3). Inga utbrott identifierades 2023.

Under 2023 inkom 47 legionellaisolat, från 17 regioner, för artbestämning och typning inom Folkhälsomyndighetens nationella mikrobiella övervakningsprogram. Detta utgör 26 procent av alla rapporterade fall, vilket kan jämföras med 19 procent 2022 (n=41). Majoriteten av isolaten var L. pneumophila (n=34) följt av L. longbeachae (n=8), L. bozemanii (även kallad L. bozemanae, n=2), L. micdadei (n=2) och L. anisa (n=1). För L. pneumophila var serogrupp 1 (n=24) vanligare än serogrupp 2–14 (n=9). Tjugofyra olika sekvenstyper (ST) av L. pneumophila identifierades varav sex stycken (ST1, ST37, ST42, ST59, ST68, ST114) påvisades hos mer än ett fall. ST1 var den vanligast förekommande sekvenstypen (n=5) medan övriga sekvenstyper förekom två eller tre gånger.

Utöver patientisolaten inom övervakningsprogrammet inkom även isolat från cirka 140 vattenprov från möjliga smittkällor i miljön. För 21 sjukdomsfall var det möjligt att jämföra isolat från patient med epidemiologiskt kopplade isolat från miljön och för 13 av dessa fall kunde en misstänkt smittkälla bekräftas med epidemiologisk typning.

Den vanligaste smittkällan för fall smittade i Sverige var tappvatten (kranvatten). De flesta personer smittades i hemmet, med undantag från två fall: för det ena fallet var smittkällan tappvattnet på en arbetsplats och för det andra fallet tappvattnet på ett hotell. Utöver det blev två personer smittade via andra smittkällor: för det ena fallet var smittkällan ett spa-bad på ett hotell och för det andra fallet en duschslang med kallvatten som användes vid en båtkaj.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av legionellainfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och totalt antal smittade under åren 2014–2023.

Under 2023 har antalet fall smittade i Sverige minskat, medan antalet utlandssmittade fall ökat något. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av legionellainfektion för fall smittade i Sverige under åren 2014–2023 samt trendkurva (negativ binomial regression).

Incidensen av legionella varierar mellan åren men trenden är uppåtgående. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av legionellainfektion smittade i Sverige och utanför Sverige per månad under 2023.

Flest fall smittades i augusti. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Legionellainfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 2 / 1,27 1 / 0,63 3 / 1,89 3 / 1,89 4 / 2,51 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 2 / 1,28 2 / 1,30
Dalarna 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,69 1 / 0,35 3 / 1,04 3 / 1,04 1 / 0,35 4 / 1,40 2 / 0,70 3 / 1,07 3 / 1,08
Gotland 3 / 4,92 1 / 1,64 1 / 1,63 0 / 0 1 / 1,66 5 / 8,38 2 / 3,38 1 / 1,71 2 / 3,45 1 / 1,74 0 / 0
Gävleborg 3 / 1,05 8 / 2,80 12 / 4,18 10 / 3,48 17 / 5,91 19 / 6,61 18 / 6,28 6 / 2,10 9 / 3,16 10 / 3,55 3 / 1,07
Halland 1 / 0,29 1 / 0,29 5 / 1,46 3 / 0,88 0 / 0 3 / 0,90 5 / 1,52 9 / 2,77 2 / 0,62 7 / 2,22 2 / 0,64
Jämtland 2 / 1,51 1 / 0,75 4 / 3,01 3 / 2,27 4 / 3,05 2 / 1,53 1 / 0,77 4 / 3,08 3 / 2,33 2 / 1,57 1 / 0,79
Jönköping 0 / 0 3 / 0,81 10 / 2,71 7 / 1,91 16 / 4,38 11 / 3,03 10 / 2,77 13 / 3,64 4 / 1,13 9 / 2,59 8 / 2,32
Kalmar 3 / 1,22 4 / 1,62 8 / 3,23 2 / 0,81 3 / 1,22 6 / 2,44 9 / 3,68 7 / 2,87 5 / 2,06 5 / 2,10 8 / 3,40
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,98 1 / 0,49 2 / 0,99 0 / 0 0 / 0 1 / 0,51 5 / 2,61 0 / 0
Norrbotten 1 / 0,40 10 / 4,02 4 / 1,61 5 / 2,00 5 / 2,00 6 / 2,40 4 / 1,60 8 / 3,18 4 / 1,60 8 / 3,20 7 / 2,80
Skåne 22 / 1,55 41 / 2,88 50 / 3,54 36 / 2,57 20 / 1,44 27 / 1,96 24 / 1,76 36 / 2,68 26 / 1,96 28 / 2,15 25 / 1,94
Stockholm 24 / 0,98 48 / 1,96 58 / 2,38 34 / 1,41 29 / 1,21 49 / 2,06 66 / 2,82 48 / 2,08 40 / 1,76 41 / 1,84 28 / 1,27
Södermanland 0 / 0 2 / 0,66 2 / 0,66 1 / 0,33 2 / 0,67 3 / 1,01 3 / 1,02 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,70 6 / 2,14
Uppsala 5 / 1,24 14 / 3,46 25 / 6,24 20 / 5,06 9 / 2,32 12 / 3,13 11 / 2,92 13 / 3,52 8 / 2,21 7 / 1,98 4 / 1,15
Värmland 2 / 0,71 6 / 2,12 9 / 3,17 5 / 1,77 5 / 1,77 6 / 2,12 9 / 3,20 2 / 0,71 4 / 1,43 1 / 0,36 9 / 3,28
Västerbotten 1 / 0,36 2 / 0,72 2 / 0,72 3 / 1,09 3 / 1,10 5 / 1,84 6 / 2,22 4 / 1,49 5 / 1,88 2 / 0,76 1 / 0,38
Västernorrland 0 / 0 4 / 1,65 2 / 0,82 4 / 1,64 1 / 0,41 5 / 2,04 4 / 1,63 1 / 0,41 5 / 2,04 2 / 0,82 4 / 1,65
Västmanland 1 / 0,36 5 / 1,78 2 / 0,71 2 / 0,72 0 / 0 3 / 1,09 1 / 0,37 5 / 1,84 4 / 1,49 9 / 3,41 4 / 1,53
Västra Götaland 9 / 0,51 22 / 1,25 13 / 0,74 18 / 1,03 8 / 0,46 16 / 0,93 16 / 0,94 23 / 1,36 13 / 0,78 14 / 0,85 15 / 0,92
Örebro 2 / 0,65 4 / 1,30 1 / 0,32 3 / 0,98 4 / 1,31 1 / 0,33 1 / 0,33 4 / 1,34 4 / 1,36 5 / 1,72 2 / 0,69
Östergötland 0 / 0 2 / 0,42 5 / 1,06 6 / 1,28 1 / 0,21 5 / 1,07 7 / 1,52 7 / 1,53 4 / 0,88 3 / 0,67 4 / 0,90
Totalt 79 / 0,75 181 / 1,72 216 / 2,05 168 / 1,61 135 / 1,30 193 / 1,87 198 / 1,94 196 / 1,94 146 / 1,46 166 / 1,69 136 / 1,40

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.5% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7%
5 - 9 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.8%
10 - 14 0.5% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 - 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.0% 4.5% 0.0% 0.9% 0.0% 1.8% 3.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
20 - 29 2.7% 2.3% 0.5% 2.2% 2.0% 1.0% 0.5% 0.0% 4.8% 2.2% 4.6% 0.0% 2.3% 1.6% 1.5% 1.3% 0.0% 1.9% 2.8% 4.5% 0.0% 2.1% 2.3% 1.2% 4.4% 3.1% 0.0%
30 - 39 3.3% 3.2% 0.5% 2.2% 2.5% 4.5% 2.0% 2.0% 3.0% 1.4% 3.9% 3.0% 2.3% 3.2% 3.1% 5.8% 3.9% 2.8% 3.7% 3.6% 3.7% 3.2% 4.7% 2.4% 10.0% 3.1% 9.7%
40 - 49 6.0% 4.1% 4.1% 7.4% 4.1% 4.5% 7.1% 6.8% 11.4% 10.2% 7.0% 8.2% 9.4% 5.6% 11.9% 7.8% 9.4% 5.7% 14.0% 5.4% 12.5% 11.9% 7.1% 7.3% 17.7% 13.8% 11.5%
50 - 59 14.9% 16.2% 13.0% 11.8% 14.5% 17.6% 16.3% 21.9% 18.0% 21.3% 14.8% 21.8% 18.8% 20.8% 14.2% 15.6% 28.3% 29.5% 28.9% 29.7% 28.7% 28.2% 28.5% 29.2% 24.4% 31.9% 23.0%
60 - 69 27.6% 19.4% 22.6% 18.5% 26.9% 29.7% 31.6% 27.3% 24.0% 22.0% 28.9% 39.0% 38.5% 32.0% 35.7% 35.2% 24.4% 27.6% 18.6% 19.8% 23.7% 28.2% 20.2% 19.5% 14.4% 18.0% 23.0%
70 - 79 27.0% 28.7% 35.7% 29.6% 33.6% 28.7% 30.1% 24.6% 26.5% 29.4% 25.0% 20.3% 18.1% 24.0% 17.4% 20.2% 22.0% 18.0% 19.6% 23.4% 16.2% 15.2% 23.8% 30.4% 20.0% 20.2% 20.3%
80+ 17.6% 25.9% 22.6% 25.1% 15.0% 12.1% 10.2% 17.1% 12.0% 12.5% 14.8% 6.0% 9.4% 12.0% 15.0% 7.8% 11.8% 13.3% 11.2% 9.9% 11.2% 9.7% 13.0% 8.5% 8.8% 9.5% 8.8%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 57.4% 62.9% 70.8% 69.6% 66.3% 66.1% 68.8% 66.4% 69.8% 66.1% 63.2% 65.4% 68.5% 61.6% 62.6% 71.2% 66.9% 64.7% 70.0% 64.8% 60.0% 73.9% 72.6% 65.8% 63.3% 73.4% 68.1%
Kvinna 42.5% 37.0% 29.1% 30.3% 33.6% 33.8% 31.1% 33.5% 30.1% 33.8% 36.7% 34.5% 31.4% 38.4% 37.3% 28.7% 33.0% 35.2% 29.9% 35.1% 40.0% 26.0% 27.3% 34.1% 36.6% 26.5% 30.9%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.0%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 82.0% 76.0% 82.0% 88.0% 82.0% 66.0% 72.0% 65.0% 58.0% 59.0% 52.0% 66.0% 54.0% 58.0% 69.0% 66.0% 61.0% 58.0% 69.0% 64.0% 56.0% 50.0% 49.0% 52.0% 49.0% 39.0% 51.0% 47.0%
Andel smittade utomlands: 16.0% 23.0% 16.0% 9.0% 16.0% 32.0% 25.0% 32.0% 40.0% 35.0% 46.0% 30.0% 41.0% 39.0% 26.0% 29.0% 35.0% 41.0% 30.0% 34.0% 26.0% 44.0% 41.0% 42.0% 43.0% 31.0% 29.0% 27.0%
Andel som saknar uppgift: 2.0% 1.0% 2.0% 3.0% 2.0% 2.0% 3.0% 3.0% 2.0% 6.0% 2.0% 4.0% 5.0% 3.0% 5.0% 5.0% 4.0% 1.0% 1.0% 2.0% 18.0% 6.0% 10.0% 6.0% 8.0% 30.0% 20.0% 26.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 79 rapporterade fall
 • 65 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 4
 2. Spanien - 3
 3. Förenade arabemiraten - 1
 4. Kroatien - 1
 5. Saudiarabien - 1
 6. Sri Lanka - 1
 7. Turkiet - 1
 8. Polen - 1

År 2023

Totalt 181 rapporterade fall
 • 137 (76.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 41 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 10
 2. Turkiet - 5
 3. Italien - 5
 4. Förenade arabemiraten - 3
 5. Spanien - 3
 6. Tyskland - 2
 7. Kroatien - 2
 8. Grekland - 2
 9. Storbritannien - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Libanon - 1
 12. Kenya - 1
 13. Polen - 1
 14. Tjeckien - 1

År 2022

Totalt 216 rapporterade fall
 • 177 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 5
 2. Förenade arabemiraten - 4
 3. Spanien - 3
 4. Tyskland - 2
 5. Libanon - 2
 6. Thailand - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Grekland - 2
 9. Kroatien - 1
 10. Kanada - 1
 11. Serbien - 1
 12. Rumänien - 1
 13. Uzbekistan - 1
 14. Tjeckien - 1

År 2021

Totalt 168 rapporterade fall
 • 147 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 15 (9.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 4
 2. Förenade arabemiraten - 2
 3. Grekland - 2
 4. Polen - 2
 5. Norge - 1
 6. Frankrike - 1
 7. Turkiet - 1
 8. Madeira - 1
 9. Montenegro - 1

År 2020

Totalt 135 rapporterade fall
 • 111 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (16.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 6
 2. Spanien - 4
 3. Serbien - 2
 4. Tyskland - 1
 5. Ecuador - 1
 6. Kroatien - 1
 7. Förenade arabemiraten - 1
 8. Uruguay - 1
 9. Iran - 1
 10. Turkiet - 1
 11. Albanien - 1
 12. Italien - 1

År 2019

Totalt 193 rapporterade fall
 • 127 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 61 (32.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 15
 2. Thailand - 9
 3. Spanien - 7
 4. Turkiet - 6
 5. Förenade arabemiraten - 3
 6. Kroatien - 3
 7. Kina - 3
 8. Polen - 2
 9. Grekland - 2
 10. Tyskland - 1
 11. USA - 1
 12. Sri Lanka - 1
 13. Kenya - 1
 14. Costa Rica - 1

År 2018

Totalt 198 rapporterade fall
 • 142 (72.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 8
 2. Italien - 8
 3. USA - 4
 4. Spanien - 4
 5. Tyskland - 2
 6. Sri Lanka - 2
 7. Cypern - 2
 8. Albanien - 2
 9. Vitryssland - 1
 10. Kroatien - 1
 11. Litauen - 1
 12. Slovenien - 1
 13. Moldavien - 1
 14. Polen - 1

År 2017

Totalt 196 rapporterade fall
 • 128 (65.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 62 (32.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 10
 2. Italien - 10
 3. Spanien - 7
 4. Kroatien - 4
 5. Thailand - 4
 6. Förenade arabemiraten - 4
 7. Polen - 2
 8. Tjeckien - 2
 9. Makedonien - 2
 10. Österrike - 2
 11. Storbritannien - 1
 12. Serbien - 1
 13. Frankrike - 1
 14. Dominikanska republiken - 1

År 2016

Totalt 146 rapporterade fall
 • 85 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 59 (40.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Förenade arabemiraten - 8
 3. Thailand - 6
 4. Grekland - 4
 5. Italien - 4
 6. Kroatien - 3
 7. Turkiet - 3
 8. Frankrike - 2
 9. Mexiko - 2
 10. Vitryssland - 1
 11. Hong Kong - 1
 12. Dominikanska republiken - 1
 13. Tjeckien - 1
 14. Polen - 1

År 2015

Totalt 166 rapporterade fall
 • 98 (59.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 58 (35.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 11
 2. Grekland - 6
 3. Frankrike - 4
 4. Förenade arabemiraten - 4
 5. USA - 4
 6. Spanien - 3
 7. Makedonien - 2
 8. Tyskland - 2
 9. Mexiko - 2
 10. Italien - 2
 11. Litauen - 1
 12. Storbritannien - 1
 13. Kroatien - 1
 14. Serbien - 1

År 2014

Totalt 136 rapporterade fall
 • 71 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 62 (46.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 12
 2. Italien - 9
 3. Thailand - 7
 4. Turkiet - 5
 5. Förenade arabemiraten - 4
 6. Tyskland - 3
 7. Kina - 2
 8. Bulgarien - 2
 9. Lettland - 2
 10. Indien - 2
 11. Litauen - 1
 12. Kroatien - 1
 13. Dominikanska republiken - 1
 14. Portugal - 1

År 2013

Totalt 128 rapporterade fall
 • 84 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 6
 2. Italien - 6
 3. Thailand - 4
 4. Grekland - 3
 5. Turkiet - 3
 6. Mexiko - 2
 7. Förenade arabemiraten - 2
 8. USA - 2
 9. Portugal - 2
 10. Kroatien - 1
 11. Kanada - 1
 12. Polen - 1
 13. Karibien - 1
 14. Kina - 1

År 2012

Totalt 133 rapporterade fall
 • 72 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 54 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 14
 2. Thailand - 8
 3. Italien - 8
 4. Turkiet - 7
 5. Tyskland - 2
 6. Grekland - 2
 7. Mexiko - 1
 8. Kroatien - 1
 9. Litauen - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. USA - 1
 12. Förenade arabemiraten - 1
 13. Malaysia - 1
 14. Portugal - 1

År 2011

Totalt 127 rapporterade fall
 • 74 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 49 (39.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 9
 2. Thailand - 8
 3. Turkiet - 7
 4. Ungern - 4
 5. Kina - 3
 6. Uzbekistan - 2
 7. Grekland - 2
 8. Mexiko - 1
 9. Kap Verde - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. Kroatien - 1
 12. Spanien - 1
 13. Tanzania - 1
 14. Tjeckien - 1

År 2010

Totalt 125 rapporterade fall
 • 86 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 33 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 4
 2. Spanien - 3
 3. Turkiet - 3
 4. Italien - 3
 5. Tyskland - 2
 6. Mexiko - 2
 7. Grekland - 2
 8. Indien - 2
 9. Västindien - 1
 10. Argentina - 1
 11. Filippinerna - 1
 12. Kina - 1
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 14. Cypern - 1

År 2009

Totalt 126 rapporterade fall
 • 83 (66.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 37 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 5
 2. USA - 3
 3. Grekland - 3
 4. Italien - 3
 5. Frankrike - 2
 6. Thailand - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Tyskland - 2
 9. Kroatien - 1
 10. Ryssland - 1
 11. Saudiarabien - 1
 12. Utland - 1
 13. Kina - 1
 14. Kosovo - 1

År 2008

Totalt 153 rapporterade fall
 • 93 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 53 (35.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 14
 2. Thailand - 11
 3. Italien - 6
 4. Tyskland - 2
 5. Frankrike - 2
 6. Kina - 2
 7. Lettland - 2
 8. Turkiet - 2
 9. Ungern - 2
 10. Indien - 2
 11. Förenade arabemiraten - 1
 12. Portugal - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Norge - 1

År 2007

Totalt 127 rapporterade fall
 • 74 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 52 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Thailand - 8
 3. Italien - 5
 4. Grekland - 4
 5. Europa - 4
 6. Tyskland - 3
 7. Turkiet - 3
 8. Indien - 3
 9. Mexiko - 1
 10. Litauen - 1
 11. Malaysia - 1
 12. Portugal - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Danmark - 1

År 2006

Totalt 105 rapporterade fall
 • 72 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 32 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 5
 2. Thailand - 4
 3. Grekland - 3
 4. Kroatien - 2
 5. Spanien - 2
 6. Polen - 2
 7. Danmark - 2
 8. Österrike - 2
 9. Tyskland - 1
 10. Litauen - 1
 11. Frankrike - 1
 12. Portugal - 1
 13. Jordanien - 1
 14. Schweiz - 1

År 2005

Totalt 107 rapporterade fall
 • 68 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 36 (34.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Italien - 5
 2. Spanien - 4
 3. Tyskland - 2
 4. Kroatien - 2
 5. Thailand - 2
 6. Polen - 2
 7. Bulgarien - 2
 8. Norge - 2
 9. Danmark - 2
 10. Turkiet - 2
 11. USA - 1
 12. Slovenien - 1
 13. Asien - 1
 14. Utland - 1

År 2004

Totalt 111 rapporterade fall
 • 62 (56.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (26.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 20 (18.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Portugal - 3
 2. Tyskland - 2
 3. Storbritannien - 2
 4. Spanien - 2
 5. Polen - 2
 6. Danmark - 2
 7. Italien - 2
 8. Kroatien - 1
 9. Belgien - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Sri Lanka - 1
 12. Egypten - 1
 13. Thailand - 1
 14. Estland - 1

År 2003

Totalt 80 rapporterade fall
 • 40 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (44.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 12
 2. Italien - 7
 3. Thailand - 5
 4. Turkiet - 3
 5. Kroatien - 2
 6. Grekland - 2
 7. Ryssland - 1
 8. Bulgarien - 1
 9. Norge - 1
 10. Tunisien - 1

År 2002

Totalt 92 rapporterade fall
 • 45 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 7
 2. Grekland - 7
 3. Italien - 6
 4. Ryssland - 4
 5. Thailand - 4
 6. Bulgarien - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Tyskland - 1
 9. Frankrike - 1
 10. Schweiz - 1
 11. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 12. Madagaskar - 1
 13. Andorra - 1

År 2001

Totalt 84 rapporterade fall
 • 44 (52.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (42.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Turkiet - 6
 3. Grekland - 4
 4. Frankrike - 3
 5. Thailand - 2
 6. Portugal - 2
 7. Polen - 2
 8. Italien - 2
 9. USA - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. Ryssland - 1
 12. Dominikanska republiken - 1
 13. Indien - 1

År 2000

Totalt 82 rapporterade fall
 • 40 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 35 (43.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 9
 2. Grekland - 7
 3. Turkiet - 4
 4. Tyskland - 2
 5. Portugal - 2
 6. Italien - 2
 7. USA - 1
 8. Dominikanska republiken - 1
 9. Polen - 1
 10. Estland - 1
 11. Österrike - 1
 12. Kina - 1
 13. Ungern - 1
 14. Indonesien - 1

År 1999

Totalt 90 rapporterade fall
 • 35 (39.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 28 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (30.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 5
 2. Spanien - 4
 3. Tyskland - 3
 4. USA - 2
 5. Polen - 2
 6. Italien - 2
 7. Japan - 1
 8. Slovenien - 1
 9. Egypten - 1
 10. Portugal - 1
 11. Australien - 1
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 13. Turkiet - 1
 14. Tunisien - 1

År 1998

Totalt 94 rapporterade fall
 • 48 (51.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 27 (29.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 19 (20.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Grekland - 8
 2. Frankrike - 2
 3. Spanien - 2
 4. Slovenien - 2
 5. Turkiet - 2
 6. Marocko - 2
 7. Tyskland - 1
 8. Kuba - 1
 9. Thailand - 1
 10. Polen - 1
 11. Danmark - 1
 12. Österrike - 1
 13. Brasilien - 1
 14. Tunisien - 1

År 1997

Totalt 113 rapporterade fall
 • 53 (47.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 31 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 29 (26.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 7
 2. Italien - 4
 3. Turkiet - 3
 4. Grekland - 3
 5. Europa - 3
 6. Portugal - 2
 7. Polen - 2
 8. Tyskland - 1
 9. Ecuador - 1
 10. Frankrike - 1
 11. Utland - 1
 12. Thailand - 1
 13. Tjeckien - 1
 14. Gambia - 1