Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades totalt 199 fall av legionellainfektion motsvarande en incidens av 1,9 fall per 100 000 invånare och år, vilket är i nivå med 2017 (196 fall). Medianåldern för fallen var 69 år (spridning 9–88 år) varav 131 var män och 68 kvinnor. Liksom de senaste fem åren var majoriteten av fallen 50 år eller äldre. Majoriteten av fallen (72 procent) smittades i Sverige och av de 50 fall som smittats utomlands hade 61 procent (n=30/49) smittats i Europa med flest fall i Italien (n=8) (figur 1). Under 2018 rapporterades flest fall under juni (figur 2). Sett över tid har incidensen för legionella signifikant ökat i genomsnitt med 19 procent under varje femårsperiod sedan 1999, detta frånräknat de större utbrotten 2004-2005 (n=32) respektive 2018 (n=42) (figur 3). Under sommaren utreddes ett utbrott av legionella med totalt 42 fall som smittats av den något mindre vanliga arten Legionella longbeachae. En fall-kontroll studie visade att jordhantering i samband med trädgårdsarbete var den huvudsakliga misstänkta smittvägen. I de fördjupade laborativa analyserna kunde dock patientproverna varken kopplas till varandra eller till de miljöprover som analyserats, därför kunde inte någon specifik jordtyp som smittkälla i slutändan fastställas.

Under 2018 utfördes sekvensbaserad typning av L. pneumophila på prov från 40 fall. Tjugotvå olika sekvenstyper (ST) kunde identifieras varav ST1, ST60, ST93 och ST1361 förekom mer än en gång (2 eller 3 gånger). Tretton av de 22 sekvenstyperna har inte tidigare påvisats i Sverige (2012–2017). I fem av tolv smittspårningsutredningar kunde samma sekvenstyp (ST1, ST80, ST440, ST1361, ST2628) påvisas i både miljö- och patientprov. I en av dessa utredningar kunde vårdrelaterad smitta uteslutas då prover från vårdinrättningen visade en annan sekvenstyp än den som hittades i både patientens prov och prov från patientens hem. I övriga sju utredningar skiljde sig resultaten mellan isolaten från patient och miljö åt genom antingen olika sekvenstyp eller art.

Över tid ses en ökande trend av legionellainfektion i Sverige. Orsaken till detta beror troligen på flera faktorer som förbättrad diagnostik, ökad medvetenhet inom vården och en mera mottaglig befolkning.

Figur 1. Antalet fall av legionellainfektion per år och smittland under åren 2009-2018.

Figur 1. Antalet fall av legionellainfektion per år och smittland under åren 2009-2018.

Figur 2. Antalet fall av legionellainfektion per månad och smittland under 2018.

Figur 2. Antalet fall av legionellainfektion per månad och smittland under 2018.

Figur 3. Incidens av legionellainfektion under åren 1999-2018, justerad för utbrott.

Figur 3. Incidens av legionellainfektion under åren 1999-2018, justerad för utbrott.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om legionellainfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Legionellainfektion (Sverige, april-september 2018)
Legionella i miljön – en kunskapssammanställning om hantering av smittrisker