Legionellainfektion (Sverige, april-september 2018)

Lyssna

Utbrottet av Legionella longbeachae kopplat till hantering av jord anses nu vara över. Ingen enskild gemensam smittkälla kunde identifieras.

15 november 2018

Sedan april har totalt 41 fall utretts i den nationella smittspårningen. 34 fall har bekräftats smittade av Legionella longbeachae medan resterande sju fall sannolikt har smittats av denna bakterie. De flesta fallen har insjuknat i Stockholm och Gävleborg, men ett fåtal fall fanns även i Jönköping, Uppsala, Kalmar och Värmland. Majoriteten av fallen insjuknade i juni och de senaste misstänkta fallen insjuknade i mitten av september men enstaka sjukdomsfall smittade med samma bakterieart kan tillkomma.

Figur 1. Insjukningskurva för legionellafall kopplat till jordhantering (n=41), april-augusti 2018.

 Insjukningskurva för legionellafall kopplat till jordhantering

De insjuknade, 20 kvinnor och 21 män, var mellan 46 och 86 år med en medianålder på 70 år. Majoriteten av de insjuknade har intervjuats och av dessa uppgav samtliga bakomliggande sjukdom såsom nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och/eller att de var eller hade varit rökare. Generellt för legionellainfektion är risken att insjukna mycket liten men mer sårbara är personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och rökare.

Legionella longbeachae finns naturligt i jord, men att människor konstaterats vara smittade via jordkontakt är ovanligt i Europa. I Sverige har det tidigare bara konstaterats några enstaka fall. I Australien och Nya Zeeland däremot är det relativt vanligt att legionellafall smittats vid trädgårdsarbete och jordhantering. Sommarens ökning av fall är unikt för Sverige och ses varken i Danmark, Norge eller Finland.

I utbrottsutredningen har kommunernas miljökontor i samarbete med smittskyddsenheterna provtagit jord från de smittades hemmiljöer och fritidsboenden. För ett fåtal fall har laboratorieanalyser påvisat Legionella longbeachae i både patientprover och olika typer av jordprover.

Helgenomssekvensering (analys av arvsmassan hos bakterierna) har däremot visat att bakterievarianterna skiljer sig något mellan patienter och deras trädgårdsjord/kompost eller jord köpt i påse.

Utöver intervjuer har berörda smittskyddsenheter skickat ut en enkät med frågor angående vad fallen gjort under de två veckorna före insjuknandet. Enkätsvaren har jämförts med enkätsvar från friska individer, med syfte att identifiera aktiviteter som varit unika för de som smittats. Gemensamt för de flesta som insjuknade är att de hanterat jord eller trädgårdskompost i samband med trädgårdsarbete, men en mer specifik gemensam aktivitet har inte kunnat identifieras.

Jordhantering i samband med trädgårdsarbete kvarstår som huvudmisstänkt smittväg i den nu avslutade nationella utbrottsutredningen, men varken laborativ eller epidemiologisk smittspårning har kunnat peka ut en specifik smittkälla.

Juni 2018

Ovanligt många har insjuknat i legionellainfektion orsakad av en sällsynt variant av bakterien legionella. Infektionen kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Gemensamt för de flesta som insjuknat är att de har hanterat trädgårdsjord och jord köpt i påse.

I den pågående utredningen smittspåras ett fyrtiotal personer på olika orter i södra delen av Sverige. Majoriteten har insjuknat under juni månad och i dagsläget har Stockholmsområdet flest fall. Det handlar i nuläget om misstankar och ytterligare smittspårning och laboratorieanalyser utförs nu för att fastställa ett eventuellt samband med trädgårdsjord och jord köpt i påse.

Legionellainfektion orsakas vanligtvis av att man andas in vattendroppar från olika typer av konstruerade vattensystem där legionellabakterier har tillväxt. De nu påträffade varianten finns naturligt i jord. I vissa länder är det relativt vanligt att människor smittas vid trädgårdsarbete och jordhantering, men det har bara konstaterats någon enstaka gång i Sverige. Möjligtvis kan det varma vädret ha gynnat tillväxten av bakterien. Legionella har i studier visat sig kunna växa till i jord under varma förhållanden. Det är oklart exakt hur man kan smittas från jord, men troligtvis består risken i att man andas in dammpartiklar med bakterien eller att man andas in små vattendroppar med smittan.

Så kan man skydda sig

Risken att insjukna är mycket liten men mer sårbara är personer med nedsatt infektionsförsvar, nedsatt lungfunktion och rökare. För att skydda sig mot eventuell smitta kan de som hanterar jord eller trädgårdskompostmaterial tänka på följande:

  • Öppna jordpåsar utomhus eller i välventilerad miljö och undvik att andas in damm från jordpåsarna.
  • Undvik att andas in damm från trädgårdskompostmaterial.
  • Om jorden eller trädgårdskompostmaterialet är torrt, fukta/blöt ned detta med vattenkanna för att minska risken att damm virvlar upp.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av jord och trädgårdskompostmaterial.