Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 168 fall av legionellainfektion motsvarande en incidens av 1,6 fall per 100 000 invånare, vilket var fler fall jämfört med år 2020 (n=136; figur 1). Medianåldern bland fallen var 73 år (spridning 8–96 år) och 71 procent var män (n=119). Majoriteten av fallen smittades i Sverige (86 procent). Andelen utlandssmittade fall fortsatte att minska jämfört med tidigare år, från i genomsnitt 33 procent 2015–2019 och 15 procent 2020 till 9 procent 2021. Majoriteten av de utlandssmittade fallen smittades i Europa (n=13/15), med flest fall i Spanien (n=4). Antalet fall av legionellainfektion som smittats i Sverige ökar vanligen under sommar och höst. Under 2021 rapporterades flest fall under juli (figur 2).

Under 2021 ökade antalet analyserade legionella-isolat jämfört med 2020 (n=34 2021 jämfört med n=19 2020) och majoriteten var L. pneumophila (n=28) följt av L. longbeachae (n=5) och L. micdadei (n=1). För L. pneumophila var serogrupp 1 (n=19) vanligare än serogrupp 2-14 (n=9). Sjutton olika sekvenstyper (ST) av L. pneumophila identifierades varav sex stycken (ST1, ST93, ST114, ST207, ST284, ST59) påvisades mer än en gång. Till skillnad från 2020 var ST1 åter den vanligast förekommande sekvenstypen (n=7). För två av sekvenstyperna, ST207 (n=2) respektive ST284 (n=2), var isolaten genetiskt närbesläktade men utan epidemiologiskt samband och övriga uppvisade varken epidemiologiskt eller djupare genetiskt samband.

För 25 fall jämfördes isolat (alternativt DNA) från patient med epidemiologiskt kopplade isolat från miljön och för 12 av dessa fall var isolaten från patient och från miljön genetiskt närbesläktade. För 9 av dessa 12 fall kom miljöisolaten från tappvatten i hemmet vilket därmed var den troligaste smittkällan. Övriga tre fall smittades troligen via egen bubbelpool, på arbetsplatsen respektive på sjukhus.

Sammanfattningsvis är det fortsatt viktigt att använda diagnostiska metoder som kan identifiera och påvisa olika arter och typer av legionella, samt att arbeta för att isolat från nedre luftvägar kan säkras från fler fall så att smittkällor kan identifieras och åtgärder för att förhindra fler sjukdomsfall kan vidtas.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av legionellainfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och totalt antal smittade under åren 2012–2021.

Linjediagram som visar antal fall av legionella 2012-2020 smittade i Sverige och utanför Sverige. Antlaet legionellafall smittade utomlands har minskat 2020 och 2021. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av legionellainfektion smittade i Sverige och utanför Sverige per månad under år 2021.

Stapeldiagram som visar antalet fall av legionella per månad 2021. Flest fall sågs i juli och augusti. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer