Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

2011

Malaria orsakas av encelliga parasiter som sprids till människan via myggor. De vanligaste symtomen är svår frossa och plötslig feber, men även illamående, kräkningar, diarréer, huvud- och muskelvärk. Sjukdomen är mycket utbredd i tropiska och subtropiska områden i världen, framför allt i Afrika söder om Sahara. Uppskattningsvis smittas över 200 miljoner människor av malaria varje år och ungefär 700 000 av dessa dör, främst barn under 5 år. Även i Sverige fanns och spreds malaria fram till 1930-talet, då sjukdomen försvann av sig själv.

Numera har alla personer som diagnostiseras med malaria i Sverige smittats utomlands. Efter en topp av antalet anmälda malariafall under 1990-talet har trenden varit sjunkande. Det senaste årtiondet har omkring 100 fall rapporterats årligen.

Utfall och trend

Under 2011 anmäldes 95 malariafall, en nedgång med 17% jämfört med 2010.

Ålder och kön

Majoriteten av de anmälda malariafallen var som vanligt män (62%). Under den senaste 10-årsperioden har ca två tredjedelar av fallen varit män. Vad denna ojämna könsfördelning beror på är inte känt. De flesta som anmäldes med malaria var i åldern 20-60 år. Medianåldern var något högre bland svenska resenärer (37 år) jämfört med personer med härkomst i malariaendemiska områden (31 år).

Smittland

De absolut flesta malariafallen (87%) smittades i Afrika. Gambia och Ghana angavs mest frekvent som smittländer. 6 personer infekterades i Asien/Australien, i Afghanistan, Indien, Papua Nya Guinea och Pakistan. Från Sydamerika stod Brasilien och Peru för 1 fall vardera.

Mikrobiologisk typning

Plasmodium falciparum är sedan mitten av 1980-talet den vanligaste malariatypen bland svenskar och stod år 2011 för 61 (64%) anmälda fall. I stort sett samtliga fall hade smittats i Afrika. Från att de senaste åren ha varit betydligt vanligare hos personer med utländsk härkomst, utgjordes en ovanligt stor andel av P. falciparum-fallen av resenärer med inhemsk härkomst. 16 personer infekterades av P. vivax efter vistelse i framför allt asiatiska länder (8 fall), men även i Afrika och Sydamerika. P. ovale anmäldes hos 8 fall under året, främst hos turister, samtliga hade smittats i Afrika. Slutligen angavs 2 personer ha smittats av P. malariae och 4 personer med dubbelinfektion i Afrika.

Analys

Antalet malariafall i Sverige har fluktuerat mellan 50 0ch 250 de senaste tio åren. Avgörande för hur många personer som insjuknar under ett år är flyktingströmmar, hur ofta personer med härkomst i malariaendemiska områden besöker sina hemländer samt mängden svenska resenärer till endemiska områden.

Det är av stor vikt att rätt malariaprofylax rekommenderas både till resenärer i riskområden och till personer som besöker endemiska ursprungsländer. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden.