Malaria – sjukdomsstatistik

Lyssna

Malaria är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Malaria 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 158 fall av malaria motsvarande en incidens av 1,5 fall per 100 000 invånare, vilket är något fler fall jämfört med 2021 (n=144) (figur 1). Av de rapporterade fallen var 95 män (medianålder 39 år, spridning 1–74 år) och 63 kvinnor (medianålder 29 år, spridning 2–77 år). I åldersgrupperna mellan 20–79 år var 65 procent av fallen män. Störst könsskillnad i incidens sågs i åldersgrupperna 20–24 år samt 40–49 och 50–59 år, där män dominerade (figur 2). För barn och ungdomar under 20 år observerades inte samma könsskillnad som för vuxna.

Totalt  145 fall (92 procent) rapporterades vara smittade i subsahariska Afrika med merparten från Uganda (n=38), följt av Zambia (n=13) och Nigeria (n=13). För tre fall var smittland angivet som okänt land i Afrika. Resterande fall rapporterades vara smittade i Asien (6), Stillahavsregionen (2) och Karibien (2).

Malariaarten rapporterades för 137 fall. Arten Plasmodium falciparum dominerade (77 procent, n=106) och de fallen hade framförallt smittats i subsahariska Afrika (n=101). De andra fallen av P. falciparum hade smittats i okänt land i Afrika (n=2), Indonesien (n=1) och Haiti (n=2). Övriga arter som påvisades under 2022 var P. ovale (n=12), P. malariae (n=6) och P. vivax (n=6). Det rapporterades även sju fall av dubbelinfektion.

Antalet malariafall i Sverige och den malariaart som påvisas under ett år påverkas av rese- och migrationsmönster till och från endemiska områden. Under perioden april 2019 – juni 2022 pågick en forskningsstudie i Sverige där 789 migranter från subsahariska Afrika provtogs för malaria. I studien hittades totalt 71 fall och flera av dem hade inte några infektionssymtom (se länk rubriken Läs mer). Samtliga av dessa fall ingår i statistiken.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria under åren 2013–2022.

Flest fall av malaria sågs under 2014. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av malaria per åldersgrupp och kön under 2022.

Incidensen var högst för män i åldersgrupperna 20–24 år, 40–49 och 50–59 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer