Sedan mitten av 1980-talet har infektion med Plasmodium falciparum varit den vanligast malariatypen som importerats till Sverige, men allt färre svenska resenärer har drabbats. 1998/99 ändrades profylaxrekommendationerna till mer effektiva läkemedel för resenärer till länder i Afrika och det ligger troligen bakom minskningen som skett under senare år. De flesta av de falciparum-smittade har de senaste åren varit personer med utländsk härkomst som smittats för ankomst till Sverige eller under besök i tidigare hemland. Många av de sistnämnda har inte tagit någon medikamentell profylax

Under år 2004 anmäldes 109 malariafall. Kliniska anmälningar med epidemiologiska uppgifter har inkommit för 101 av dem. Plasmodium falciparum svarade för nästan 70 % av fallen, och Plasmodium vivax för 19 %. Av falciparumfallen var 19 svenska resenärer, varav 16 hade smittats under vistelse i olika delar av Afrika, tre hade smittats i Asien.

Av de 51 falciparum-fallen bland personer som kommer från malariaendemiska områden var 16 nyanlända eller på tillfälligt besök i Sverige och för dem saknas uppgifter om eventuell malariaprofylax. De övriga 35, bosatta i Sverige, som varit på besök i sina ursprungsländer hade bara i enstaka fall tagit profylax. Vivax-malaria drabbade 19 personer, 14 av dem var svenskar varav fem hade tagit profylax.