Under år 2007 anmäldes 88 malariafall. Av dessa var 35 födda i Sverige, 14 var nyanlända, till exempel asylsökande och tillfälliga besökare och 39 var troligen utlandsfödda som bott i Sverige kortare eller längre tid. Antalet fall som drabbats av den allvarliga formen orsakad av Plasmodium falciparum var lika många som föregående år, 61 personer, av dessa var dock andelen svenskfödda högre, 19, mot 11 år 2006. Av de 56 som smittats i Afrika hade 48 % besökt eller nyligen anlänt från länder i Västafrika, 29 % Centralafrika, 13 % Östafrika och 9 % södra Afrika. Även detta år drabbades 2 Indienresenärer av P. falciparum-malaria, 3 övriga hade smittats i Thailand, Laos och Haiti.

Malaria
Figur. Antal fall av malaria, P. falciparum, relaterat till födelseland 1998–2007.

Tabell. Antal fall av malaria fördelat på malariaarter och smittland 2007

MalariaartAfrikaAsienSydamerikaTotalt
P. falciparum 56  4 1 61
P. malariae 2 2
P. ovale 5 5
P. vivax 7 9 2 18
P. knowlesi 1 1
Otypad/okänd 1 1
Totalt 71 14 2 88

Antalet infektioner med Plasmodium vivax har minskat under senare år. Antalet P. ovale- och P. malariae-infektioner ligger på en fortsatt låg nivå (se tabell).
För första gången rapporterades ett misstänkt fall av Plasmodium knowlesi hos en man som besökt Indonesien. P. knowlesi infekterar huvudsakligen makakapor i Sydostasien men på senare tid har ett flertal humanfall, varav en del med allvarligt sjukdomsförlopp, rapporterats. P. knowlesi-infektion bör misstänkas hos patienter med malariaparasiter som mikroskopiskt liknar P. malariae efter vistelse i Sydostasien.

Malariaprofylax med läkemedel rekommenderas i princip till alla som reser till afrikanska länder söder om Sahara, men många personer som ursprungligen kommer från högendemiska områden tar inte profylax. Bara 3 av 19 svenskfödda P. falciparum-fall uppges ha tagit profylax. Information om vilken profylax de anmälda fallen använt framgår inte alltid av anmälningarna, men totalt 54 malariasmittade personer hade inte tagit något profylaxläke­medel.