Under senare år har ett 90-tal malariafall per år anmälts i Sverige mot tidigare 150-160 fall. Det är främst den allvarliga formen med Plasmodium falciparum-infektion som minskat, från cirka ett hundratal fall till i genomsnitt 60-65 per år. Minskningen i denna grupp gäller framförallt Sverige-födda resenärer (figur 1). Anledningen är troligen att den läkemedelsprofylax som numera rekommenderas är effektivare än tidigare preparat (se Malariaprofylax 2008). Av anmälningarna framgår att de som drabbas inte har tagit rekommenderad profylax eller avbrutit behandlingen.

Det kan finnas flera skäl till att resenärer inte införskaffat eller tagit profylax. Det kan handla om en hastigt beslutad resa då man inte hunnit ordna ett recept eller det kan vara ett medvetet val att avstå på grund av att man skall vistas mycket lång tid i malariaendemiskt område. Biverkningsproblem och kostnader kan vara andra orsaker.

När det gäller personer som har haft malaria ett flertal gånger under uppväxten kan också en tilltro till kvarstående immunitet leda till att man avstår profylax, men denna immunitet avtar efter några års vistelse i länder utan malariaförekomst. De flesta av de 59 P. falciparum-fall som rapporterades förra året skulle ha kunnat förebyggas, men det finns också fall där profylaxfrågan inte varit aktuell, i alla fall inte från svenskt håll. Det gäller 14 personer som nyinvandrat eller var på tillfälligt besök i Sverige.

Figur. Plasmodium falciparum-fall anmälda 1999-2008Figur. Plasmodium falciparum-fall anmälda 1999-2008

År 2008 anmäldes totalt 91 malariafall fördelat på 59 med P. falciparum, 16 med P. vivax, 7 med P.ovale, 5 med P. malariae och 4 otypade (tabell 1). P. falciparum-fallen var smittade i Afrika, flertalet i Västafrika. För första gången på många år hade ingen Asien-resenär drabbats av denna art. Av de 17 Sverige-födda P. falciparum-fallen hade enligt anmälningarna endast tre tagit läkemedelsprofylax.

MalariaartAfrikaAsienOceanienSydamerikaTotalt
P. falciparum 59 59
P. malariae 5 5
P. ovale 7 7
P. vivax 7 7 1 1 16
Otypad/okänd 4 4
Totalt 82 7 1 1 91

/Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi