År 2009 anmäldes 81 malariafall. Så få fall har inte rapporterats under något av de senaste 30 åren.

Sedan mitten av 1980-talet har infektion med Plasmodium falciparum varit den vanligaste malariatypen som importerats till Sverige och 2009 anmäldes 53 sådana fall (65 % av samtliga fall). Allt färre svenska resenärer drabbas, vilket troligen beror på att den läkemedelsprofylax som numera rekommenderas är effektivare än tidigare. Förra året infekterades 15 svenska resenärer med P. falciparum, varav 14 hade smittats under vistelse i olika delar av Afrika och 1 i Thailand. Enligt anmälningarna hade endast 2 tagit något profylaxläkemedel. De flesta av de falciparumsmittade fallen (38 personer) var liksom tidigare år personer av utländsk härkomst som antingen smittats innan de kom till Sverige eller vid återbesök i tidigare hemland. Enligt anmälningarna hade ingen av dessa personer tagit någon form av läkemedelsprofylax.

7 personer infekterades med P. vivax efter att ha varit i olika länder i Asien, Afrika eller Oceanien. 6 fall med P. ovale samt 5 fall av P. malariae anmäldes också under året, så gott som samtliga smittade i Afrika. Dessutom rapporterades 5 fall med dubbelinfektion och 5 var otypade.

Liksom tidigare år var den största delen smittade personer män (65 %). Vad denna ojämna könsfördelning beror på är inte känt.

Figur. Plasmodium falciparum-fall anmälda 1999–2009.
Figur. Plasmodium falciparum-fall anmälda 1999–2009.