År 2010 anmäldes 115 malariafall och det är en relativt kraftig ökning med 42 % sedan 2009. Den nedåtgående trend som observerats sedan början av 2000-talet bröts därmed. Sett ur ett längre perspektiv var det dock inget ovanligt stort antal fall som rapporterades. Under delar av 1990-talet anmäldes över 180 fall årligen (Figur).

Sedan mitten av 1980-talet har infektion med Plasmodium falciparum varit den vanligaste malariatypen som importerats till Sverige och 2010 anmäldes 80 sådana fall (70 %). Ökningen av malariasmitta orsakad av P. falciparum var mest uttalad hos personer med utländsk härkomst som smittats före ankomst till Sverige eller vid besök i tidigare hemland. Att denna grupp drabbades hårdare beror troligen på att flertalet av dessa personer inte tagit medikamentell profylax i samband med vistelse i malariaendemiska områden. Endast 19 svenska resenärer infekterades under 2010 med P. falciparum, majoriteten (16 personer) infekterades i Afrika, 1 i Thailand, 1 i Burma och 1 i Haiti.

19 personer infekterades under 2010 med P. vivax, vilket innebar en nära tredubbling av antalet fall smittade med den malariaarten sedan 2009. Dessa fall hade insjuknat efter vistelse i olika länder i såväl Asien som i Afrika och Oceanien. 4 fall med P. ovale anmäldes också under året. Alla angavs ha smittats i Afrika. 5 fall rapporterades ha insjuknat i P. malariae efter att ha varit i Afrika och Asien. Slutligen rapporterades 6 fall med dubbelinfektion samt 1 fall av trippelinfektion.

Liksom tidigare år var den största delen smittade personer män (62 %). Vad denna ojämna könsfördelning beror på är inte känt. Majoriteten av malariafallen var i åldern 20 till 60 år.

Malaria
Figur. Antal anmälda malariafall 1983–2010.