Malaria orsakas av encelliga parasiter som sprids till människan via myggor. De vanligaste symtomen är svår frossa och plötslig feber, men även illamående, kräkningar, diarréer, huvud- och muskelvärk. Sjukdomen är mycket utbredd i tropiska och subtropiska områden i världen, framför allt i Afrika söder om Sahara. Uppskattningsvis smittas över 200 miljoner människor av malaria varje år och ungefär 700 000 av dessa dör, främst barn under 5 år. Även i Sverige fanns och spreds malaria fram till 1930-talet, då sjukdomen försvann av sig själv.

Numera har alla personer som diagnostiseras med malaria i Sverige smittats utomlands. Efter en topp av antalet anmälda malariafall under 1990-talet har trenden varit sjunkande. Det senaste årtiondet har omkring 100 fall rapporterats årligen.

Utfall och trend

Under 2011 anmäldes 95 malariafall, en nedgång med 17% jämfört med 2010.

Ålder och kön

Majoriteten av de anmälda malariafallen var som vanligt män (62%). Under den senaste 10-årsperioden har ca två tredjedelar av fallen varit män. Vad denna ojämna könsfördelning beror på är inte känt. De flesta som anmäldes med malaria var i åldern 20-60 år. Medianåldern var något högre bland svenska resenärer (37 år) jämfört med personer med härkomst i malariaendemiska områden (31 år).

Smittland

De absolut flesta malariafallen (87%) smittades i Afrika. Gambia och Ghana angavs mest frekvent som smittländer. 6 personer infekterades i Asien/Australien, i Afghanistan, Indien, Papua Nya Guinea och Pakistan. Från Sydamerika stod Brasilien och Peru för 1 fall vardera.

Mikrobiologisk typning

Plasmodium falciparum är sedan mitten av 1980-talet den vanligaste malariatypen bland svenskar och stod år 2011 för 61 (64%) anmälda fall. I stort sett samtliga fall hade smittats i Afrika. Från att de senaste åren ha varit betydligt vanligare hos personer med utländsk härkomst, utgjordes en ovanligt stor andel av P. falciparum-fallen av resenärer med inhemsk härkomst. 16 personer infekterades av P. vivax efter vistelse i framför allt asiatiska länder (8 fall), men även i Afrika och Sydamerika. P. ovale anmäldes hos 8 fall under året, främst hos turister, samtliga hade smittats i Afrika. Slutligen angavs 2 personer ha smittats av P. malariae och 4 personer med dubbelinfektion i Afrika.

Analys

Antalet malariafall i Sverige har fluktuerat mellan 50 0ch 250 de senaste tio åren. Avgörande för hur många personer som insjuknar under ett år är flyktingströmmar, hur ofta personer med härkomst i malariaendemiska områden besöker sina hemländer samt mängden svenska resenärer till endemiska områden.

Det är av stor vikt att rätt malariaprofylax rekommenderas både till resenärer i riskområden och till personer som besöker endemiska ursprungsländer. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden.