Under 2012 anmäldes 85 fall, vilket är 11 procent mindre än 2011. Det är ett lågt antal i jämförelse med 1990-talet, men i samma storleksordning som det årliga antalet under de senaste fem åren (figur 1). Som vanligt var en majoritet av fallen, två tredjedelar, personer som besökte endemiska ursprungsländer. En tredjedel var resenärer med svenskt ursprung.

Ålder och kön

Majoriteten av de anmälda malariafallen var män (64 %). Under den senaste 10-årsperioden har andelen män varierat från ca två tredjedelar till tre fjärdedelar av fallen. Vad denna ojämna könsfördelning beror på är inte känt. 20- 39- åringar var den dominerande åldersgruppen. Medianåldern låg på 31 år. Endast fem barn under 10 års ålder anmäldes.

Smittland

Åttiofem procent av malariafallen smittades i Afrika. Ghana, Nigeria och Uganda var de vanligaste smittländerna. Bland dem som smittades i Afrika var majoriteten personer som besökt sina ursprungsländer. Tio personer infekterades i Asien; Afghanistan, Indien, Indonesien, Kambodja, Pakistan och Thailand. Malariafallen från Asien var mestadels resenärer med svenskt ursprung.

Säsongsvariation

Drygt hälften av malariafallen rapporterades under januari till februari samt november till december. Detta beror troligen på att det är den vanligaste tiden för resor till endemiska områden.

Mikrobiologisk typning

Plasmodium falciparum stod år 2012 för 66 (78 %) anmälda fall. Samtliga hade smittats i Afrika och som vanligt utgjordes den största delen av personer med utländsk härkomst. Plasmodium falciparum orsakar den allvarligaste formen av malaria och är sedan mitten av 1980-talet den vanligaste typen som rapporteras i Sverige. Elva personer infekterades av P. vivax efter vistelse i framför allt asiatiska länder (8 fall), men även i Afrika (3 fall). Tre fall av P. ovale anmäldes, varav samtliga hade smittats i Afrika. Slutligen angavs 2 personer ha smittats av P. malariae i Afrika och 2 personer med dubbelinfektion (P. vivax/ovale samt P. vivax/malariae) i Asien.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Antalet malariafall i Sverige har fluktuerat mellan 80 och drygt 180 de senaste trettio åren. Avgörande för hur många personer som insjuknar under ett år är mängden resenärer som återvänder till Sverige från vistelse i endemiska områden samt i vilken utsträckning malariaprofylax och myggskydd används. Personer på återbesök i sina gamla endemiska hemländer är en extra utsatt grupp, och det är av stor vikt att rätt malariaprofylax rekommenderas både till dessa och till svenska resenärer i riskområden. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden.

Diagram: antal anmälda malariafall 1983-2012Diagram: antal anmälda malariafall 1983-2012