Malariainfektioner 2015

Malaria orsakas av encelliga parasiter som sprids till människan via myggor. De vanligaste symtomen är svår frossa och plötslig feber, men även illamående, kräkningar, diarréer, huvud- och muskelvärk. Sjukdomen är mycket utbredd i tropiska och subtropiska områden i världen, framför allt i Afrika söder om Sahara. Uppskattningsvis smittas över 200 miljoner människor av malaria varje år och ungefär 700 000 av dessa dör, främst barn under 5 år. Även i Sverige fanns och spreds malaria fram till 1930-talet, då sjukdomen försvann av sig själv. Numera har alla personer som diagnostiseras med malaria i Sverige smittats utomlands.

Utfall och trend

Efter en topp i antalet anmälda malariafall under 1990-talet har trenden varit sjunkande med undantag för 2014 då antal anmälda fall mer än tredubblats jämfört med tidigare år. Under 2015 anmäldes 250 fall, vilket är en minskning med 104 fall jämfört med rekordåret 2014. Anledningen till att så många fall rapporterades under 2014 beror i huvudsak på den intensifierade flyktingströmmen från framförallt Eritrea, Etiopien och Sudan, områden där malaria förkommer endemiskt. Denna trend har hållit i sig under 2015 om än inte lika intensivt.

Ålder och kön

Under 2015 var 74 % av de anmälda malariafallen män (n=184). Den dominerande åldersgruppen var 10-19 år (n=73). 80 % av fallen i denna åldersgrupp utgjordes av asylsökande från Eritrea, Etiopien, Sudan och Afghanistan. Medianåldern för samtliga fall låg på 25 år. Av det totala antalet anmälda fall under 2015 var endast 4 % (n=11) barn under 10-års ålder.

Smittland

Generellt rapporteras varje år en majoritet av fallen från Afrika och så även under 2015 då 83 % (n=207) av alla fall smittades i olika afrikanska länder. Bland dessa var majoriteten asylsökande från framförallt Eritrea, Sudan och Etiopien. I Asien infekterades 21 personer: Afghanistan (n=15), Pakistan (n=3), Indien (n=2) och Kambodja (n=1). Från länder i Oceanien och Sydamerika rapporterades 4 fall.

Säsongsvariation

Tidigare har man kunnat se en säsongsvariation i antal anmälda fall med en ökning under januari – februari samt november – december. Detta beror troligen på att det är den vanligaste tiden för resor till endemiska områden. Denna trend bröts under 2014 då man kunde se en kraftig ökning i antalet anmälda fall under juli – september vilket korrelerade väl med den intensifierade flyktingströmmen under samma period. Denna trend höll i sig under 2015 då 50 % (n=125) av fallen rapporterades under
juli – oktober.

Mikrobiologisk typning

Under 2015 utgjordes 40 % (n=101) av alla fall av Plasmodium falciparum, samtliga smittade i Afrika och 37 % (n=93) av Plasmodium vivax. P. vivax fallen utgjordes främst av asylsökande från Eritrea, Etiopien och Sudan. Under 2014 stod P. vivax för 57 % av antalet anmälda fall. Detta var en anmärkningsvärd ökning då P. vivax fallen tidigare år utgjort ungefär 20 %.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Tidigare har avgörande för hur många personer som insjuknat under ett år varit mängden resenärer som återvänt till Sverige från vistelse i endemiska områden samt i vilken utsträckning malariaprofylax och myggskydd använts. Under 2014-2015 har också antalet nyanlända asylsökande påverkat malariastatistiken. En grupp som fortfarande bör anses som extra utsatt är personer på återbesök i sina gamla endemiska hemländer, och det är av stor vikt att rätt malariaprofylax rekommenderas både till dessa och till svenska resenärer i riskområden. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden.