Malaria orsakas av encelliga parasiter som sprids till människan via myggor. De vanligaste symtomen är svår frossa och plötslig feber, men även illamående, kräkningar, diarréer, huvud- och muskelvärk. Sjukdomen är utbredd i tropiska och subtropiska områden i världen, framför allt i Afrika söder om Sahara.

Enligt den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterades det globalt 212 miljoner nya fall av malaria under 2015. Majoriteten av fallen (90 procent) smittades i Afrika söder om Sahara. Mellan 2010 och 2015 sjönk den globala malariaincidensen (nya fall) med 21 procent. Av de som smittades under 2015 estimeras 429 000 personer ha dött till följd av malaria.

För barn under fem rapporterades 303 000 dödfall under 2015. Trots att mortaliteten för barn under fem år sjunkit med 35 procent sedan 2010, kvarstår malaria som en av de största orsakerna till morbiditet och mortalitet i denna åldersgrupp och region.

Utfall

Efter en topp i antalet anmälda malariafall i Sverige under 1990-talet har trenden varit sjunkande med undantag för 2014, då det anmäldes 354 fall vilket var mer än tre gånger så många fall jämfört med tidigare år. Ökningen berodde i huvudsak på den intensifierade flyktingströmmen från framför allt Eritrea, Etiopien och Sudan och den ökade incidensen i denna grupp. Anmärkningsvärt var att majoriteten av dessa fall utgjordes av P. vivax även om P. falciparum är vanligt i dessa länder. Denna trend och fördelning av species höll i sig även under 2015 om än inte lika intensivt.

Under 2016 anmäldes 154 fall, vilket är en minskning med drygt 100 fall jämfört med året före.

Figur 1. Antal anmälda fall i Sverige av malaria åren 1997–2016

Figur 1. Antal anmälda fall i Sverige av malaria åren 1997–2016

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 30 år. Av fallen var 108 män (70 procent), 46 kvinnor. Könsfördelningen kan förklaras genom att majoriteten av malariafallen bland nyanlända var män.

Den dominerade åldersgruppen var 30–39 år med 37 fall (23 procent) men även i åldersgruppen 15–19 år anmäldes förhållandevis många fall (27 fall (18 procent)). Fallen i denna åldersgrupp utgjordes till stor del av asylsökande och nyanlända från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Sudan och Uganda. Medianåldern var 16 år och av fallen var 21 (78 procent) pojkar.

Figur 2. Antal anmälda fall i Sverige av malaria per åldersgrupp

Figur 2. Antal anmälda fall i Sverige av malaria per åldersgrupp

Smittland

2016 rapporterades 123 av alla fall (80 procent) från olika afrikanska länder. Vanligast var Uganda (15 fall), Nigeria (14 fall) och Kamerun (10 fall). Afghanistan stod för 12 av totalt 20 fall rapporterade från Asien.

Säsongsvariation

Tidigare har man kunnat se en säsongsvariation i antal anmälda fall med en ökning under januari–februari samt november–december. Detta beror troligen på att det är den vanligaste tiden för resor till endemiska områden.

Detta mönster bröts under 2014 då man kunde se en kraftig ökning i antalet anmälda fall under juli–september vilket korrelerade väl med den intensifierade flyktingströmmen under samma period. Trenden höll i sig under 2015 och 2016 om än inte lika tydligt.

Figur 3. Antal anmälda fall i Sverige av malaria per månad 2012–2016

Figur 3. Antal anmälda fall i Sverige av malaria per månad 2012–2016

Mikrobiologi

Analys av malariaparasiter med mikroskopi utförs vid majoriteten av landets kliniska och mikrobiologiska laboratorier. Påvisande av Plasmodium-nukleinsyra i blod utförs primärt vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. På Folkhälsomyndigheten utförs analysen i första hand som differentialdiagnos till exempelvis ebolaprov på säkerhetslaboratoriet.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Avgörande för hur många personer som insjuknat under ett år har tidigare varit mängden resenärer som återvänt till Sverige från vistelse i endemiska områden samt i vilken utsträckning malariaprofylax och myggskydd använts. Under 2014–2015 påverkades malariastatistiken av incidensen av P. vivax hos nyanlända asylsökande män. Så även under 2016 om än inte lika tydligt.

En grupp som fortsatt bör anses som extra utsatt är personer på återbesök i sina gamla endemiska hemländer, och det är av stor vikt att rätt malariaprofylax rekommenderas både till dessa och till svenska resenärer i riskområden. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om malaria

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) om malaria

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) om malaria

Världshälsoorganisationen (WHO) om malaria