Bakgrund

Malaria orsakas av encelliga parasiter av släktet Plasmodium och sprids till människan via myggor. De vanligaste symtomen är svår frossa och plötslig feber, men även illamående, kräkningar, diarréer, huvud- och muskelvärk. Sjukdomen är utbredd i tropiska och subtropiska områden i världen, framförallt i Afrika söder om Sahara.

Uppskattningsvis smittas över 200 miljoner människor årligen av malaria världen över. Majoriteten av fallen (90 procent) smittas i Afrika söder om Sahara.

Utfall

Efter en topp i antalet anmälda malariafall i Sverige under 1990-talet har trenden varit sjunkande med undantag för 2014, då det anmäldes 354 fall, vilket var mer än tre gånger så många fall jämfört med tidigare år. Ökningen berodde i huvudsak på den intensifierade flyktingströmmen från framförallt länderna vid Afrikas horn och den ökade incidensen i denna grupp. Denna ökning har nu vänt och under 2017 rapporterades totalt 147 fall, vilket är jämförbart med de 154 rapporterade fallen 2016 (figur 1).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria, 1998–2017.

Graf som visar antalet fall av malaria 1998-2017.

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 32 år i intervallet 0–69 år. Av fallen var 99 män (67 procent), 48 kvinnor (33 procent).

Den dominerade åldersgruppen var 30–39 år med 34 fall (23 procent). Nedgången i antalet fall var markant i åldersgruppen 15–19 år som under de senaste åren har utgjort en väsentlig del av antalet fall. Under 2017 utgjorde denna åldersgrupp endast 3 procent av totala antalet fall (figur 2).

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp, 2017.

Graf som visar antalet fall av malaria per åldersgrupp 2017.

Smittland

År 2017 rapporterades 127 av alla fall (86 procent) från afrikanska länder. Vanligast var Uganda (21 fall), Nigeria (21 fall) och Kongo (13 fall).

De två föregående åren dominerade Afghanistan som smittland bland de asiatiska länderna. Under 2017 rapporterades inga fall från Afghanistan, istället var Indien det vanligaste smittlandet (4 fall) bland de som smittats i Asien. För 11 fall saknades uppgift om smittland.

Säsongsvariation

Tidigare har man kunnat se en tämligen jämn säsongsvariation i antalet anmälda fall med en viss ökning under sommarmånaderna samt under vintermånaderna. Detta beror troligen på att det är den vanligaste tiden för resor till endemiska områden.

Detta mönster bröts under 2014 då man kunde se en kraftig ökning i antalet anmälda fall under juli–september vilket korrelerade väl med den intensifierade flyktingströmmen under samma period. Trenden har hållit i sig sedan dess men har avsevärt mattats av (figur 3).

Figur 3. Antalet rapporterade fall av malaria per månad, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av malaria per månad 2008-2017.

Mikrobiologi

Vanligast är att mikroskopi används för påvisning av malariaparasiter. Mer sällan används antigenpåvisning eller påvisande av Plasmodium-nukleinsyra i blod.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Avgörande för hur många personer som insjuknat under ett år har tidigare varit mängden resenärer som återvänt till Sverige från vistelse i endemiska områden samt i vilken utsträckning malariaprofylax och myggskydd använts. Under de tre föregående åren präglades malariarapporteringen i Sverige av incidensen av P. vivax hos nyanlända asylsökande män från länderna vid Afrikas horn. Under 2017 påminner nivåerna istället om tiden före 2014 där smittländer i subsahariska Afrika och P. falciparum-infektioner dominerar.

En grupp som bör anses som extra utsatt är personer på återbesök i sina forna endemiska hemländer, och det är av stor vikt att rätt malariaprofylax rekommenderas både till dessa och till andra svenska resenärer i riskområden. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om malaria

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) om malaria

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten (CDC) om malaria

Världshälsoorganisationen (WHO) om malaria