Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 190 fall av malaria i Sverige (figur 1) och av dessa var 71 procent män. Medianåldern var 33 år (spridning 0–85 år) och åldersgruppen 30–39 år hade flest fall (figur 2). Ökningen under åren 2014-2015 berodde i huvudsak på den intensifierade flyktingströmmen från framförallt länderna vid Afrikas horn. Under de senaste tre åren har det rapporterats färre fall än under åren 2014-15, men antalet fall är inte nere på de nivåer som sågs före 2014 (figur 1). Under 2018 angavs smittland för 92 procent (n=174) och av dessa smittades 95 procent (n=165) i ett afrikanskt land. Flest fall smittades i Nigeria och Uganda (33 respektive 27 fall). Under 2015 och 2016 tillhörde Afghanistan de fem länder som hade flest fall (15 respektive 12 fall), men under de senaste två åren har inga fall rapporterats som smittade i Afghanistan. Tidigare har säsongsvariationen visat en ökning av antalet fall under sommar- och vintermånaderna, vilket troligen förklarats av att detta är den vanligaste tiden för resor till endemiska områden. Trenden med fler fall under sensommar och höst har fortsatt sedan dess även om det har rapporterats färre fall sedan 2014-2015 (figur 3).

Under 2014-2015 präglades malariarapporteringen i Sverige av Plasmodium vivax hos nyanlända asylsökande män från länderna vid Afrikas horn. Från 2017 påminner nivåerna åter om tiden före 2014 där smittländer i subsahariska Afrika och infektioner med Plasmodium falciparum dominerar. Under 2018 blev 85 procent typade och av dessa var Plasmodium falciparum vanligast (73 procent, n=118/162).

Avgörande för hur många fall som rapporterats under ett år har tidigare varit mängden resenärer som återvänt till Sverige från vistelse i endemiska områden. Under de senaste fyra åren har antalet rapporterade fall speglat flyktingströmmarna.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria i Sverige under åren 1998–2018.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria i Sverige under åren 1998–2018.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp och kön under 2018.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp och kön under 2018.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av malaria per månad, under åren 2009–2018.

Diagram som visar antal fall av malaria 2009-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om malaria
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)