Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 205 fall av malaria i Sverige (figur 1). De flesta, 68 procent, var män. Medianåldern var 32 år (spridning 0–90 år) och flest fall fanns i åldersgruppen 30–39 år (figur 2). Där smittland angetts rapporterades 171 fall som smittade i Afrika, med flesta fall i Nigeria (n=30) följt av Niger (n=19) och Uganda (n=17). Fem fall rapporterades från Asien (Afghanistan; n=3 och Pakistan; n=2).

Malariaarten bestämdes i 82 procent av fallen (n=168) där Plasmodium falciparum var vanligast (76 procent, n=128). Övriga fall var Plasmodium ovale (n=23), Plasmodium vivax (n=15) och Plasmodium malariae (n=6). I vissa fall förekom flera malariaarter samtidigt. För majoriteten av P. falciparum-fallen (88 procent, n=112) angavs länder i Afrika, framför allt i västra Afrika, som smittland. Fyra av de fem fall som smittades i Asien, och som artbestämdes, var Plasmodium vivax.

Avgörande för hur många fall som rapporteras samt vilken malariaart som påvisas är en direkt spegling av rese- och migrationsmönster till och från endemiska områden.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria i Sverige under åren 2010-2019. Ökningen under åren 2014-2015 berodde i huvudsak på den intensifierade flyktingströmmen från framförallt länderna vid Afrikas horn.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp och kön under 2019.

Läs mer

Sjukdomsinformation om malaria
Tabellsamling – årsrapporter 2019