Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 205 fall av malaria i Sverige (figur 1). De flesta, 68 procent, var män. Medianåldern var 32 år (spridning 0–90 år) och flest fall fanns i åldersgruppen 30–39 år (figur 2). Där smittland angetts rapporterades 171 fall som smittade i Afrika, med flesta fall i Nigeria (n=30) följt av Niger (n=19) och Uganda (n=17). Fem fall rapporterades från Asien (Afghanistan; n=3 och Pakistan; n=2).

Malariaarten bestämdes i 82 procent av fallen (n=168) där Plasmodium falciparum var vanligast (76 procent, n=128). Övriga fall var Plasmodium ovale (n=23), Plasmodium vivax (n=15) och Plasmodium malariae (n=6). I vissa fall förekom flera malariaarter samtidigt. För majoriteten av P. falciparum-fallen (88 procent, n=112) angavs länder i Afrika, framför allt i västra Afrika, som smittland. Fyra av de fem fall som smittades i Asien, och som artbestämdes, var Plasmodium vivax.

Avgörande för hur många fall som rapporteras samt vilken malariaart som påvisas är en direkt spegling av rese- och migrationsmönster till och från endemiska områden.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria i Sverige under åren 2010-2019. Ökningen under åren 2014-2015 berodde i huvudsak på den intensifierade flyktingströmmen från framförallt länderna vid Afrikas horn.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp och kön under 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om malaria
Tabellsamling – årsrapporter 2019