Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 138 fall av malaria, vilket är en minskning med 33 procent jämfört med 2019 (figur 1). Majoriteten var män, 67 procent. Medianåldern var 23 år (spridning 1–75 år) och flest fall sågs i åldersgrupperna 20–24 år följt av 15–19 år (figur 2). Av fallen med känt smittland rapporterades 107 fall (97 procent) smittade i Afrika med merparten från Uganda (n=33), följt av Niger (n=13), Kenya (n= 7) samt Demokratiska Republiken Kongo (n=6). Från Asien rapporterades tre fall.

Malariaarten bestämdes för 124 fall där Plasmodium falciparum var vanligast (73 procent, n=90), följt av Plasmodium ovale (n=11), Plasmodium vivax (n=6), Plasmodium malariae (n=6) samt för åtta fall med dubbelinfektion. Avgörande för hur många fall som rapporteras samt vilken malariaart som påvisas är en direkt spegling av rese- och migrationsmönster till och från endemiska områden.

Figur 1. Antalet rapporterade fall av malaria under åren 2011–2020.

Stapeldiagram över antalet fall av malaria 2011-2020. En topp sågs 2014 sedan lägre tal.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av malaria per åldersgrupp och kön under 2020.

Stapeldiagram över antal fall av malaria per ålder och kön. Män 20-24 år dominerar.

Läs mer