Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2013

Under 2013 rapporterades 51 fall av mässling, vilket var det högsta antalet sedan år 2000. Av fallen var 50 laboratorieverifierade och 1 hade epidemiologiskt samband med ett bekräftat fall. Ett dödsfall inträffade: en immunsupprimerad vuxen person som avled till följd av encefalit orsakad av mässlingvirus.

Majoriteten av de insjuknade var ovaccinerade (figur 1). Två personer angavs dock vara vaccinerade med två doser och tre personer med en dos. För tre vuxna var vaccinationsstatus okänt.

Ålder

Bland de insjuknade fanns 23 barn i åldrarna 10 månader-14 år samt 28 vuxna 24-64 år. Två åldersgrupper var överrepresenterade bland mässlingsfallen, dels barn yngre än 18 månader, som inte uppnått åldern för vaccination, och dels personer födda 1965-1969. Totalt var 13 barn yngre än 18 månader och av dessa var 12 barn 12-17 månader gamla. Vidare var 5 personer födda före 1960 och därmed i en ålder där de flesta förväntas ha haft mässling i barndomen.

Figur 1. Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland mässlingsfall 2013.

Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland mässlingsfall 2013Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland mässlingsfall 2013

Smittland

Femton personer smittades utomlands, varav 9 i Asien, 3 i Afrika och 3 i Europa. Övriga hade smittats i Sverige, varav 31 var följdfall till 5 olika importfall. För resterande 5 fall var smittkällan okänd.

Utbrott

Fem utbrott inträffade 2013 med 2-17 rapporterade fall. Utbrottet med 17 fall innebar smittspridning både i Stockholm och i Uppsala, och var det största sedan år 2000. Inom två månader insjuknade 8 vuxna och 9 barn. Många blev smittade på sjukhus. Bland dem fanns både anställda och barn som sökte vård.

I Malmö insjuknade 12 personer i ett utbrott i juni, varav 7 var ovaccinerade barn i åldrarna 10-17 månader från samma bostadsområde.

Mindre utbrott inträffade även i Västmanland (4 fall), Värmland (3 fall) och Västra Götaland (2 fall).

Mikrobiologisk typning

Prover från 48 patienter skickades till SMI, och av dem kunde 37 genotypas. Genotyp D8 påvisades i 18 fall och B3 i 19 fall. Genotyp D8 har global spridning, B3 finns endemiskt främst i delar av Afrika och Mellanöstern.

Epidemiologisk trend

Under de senaste 10 åren har 1–51 fall av mässling rapporterats per år (figur 2). Av totalt 179 fall 2004–2013 smittades 75 utomlands. De som smittats i Sverige är följdfall till importfall. De flesta importfall ger ingen smittspridning i Sverige tack vare den höga immuniteten i befolkningen och effektiva smittskyddsåtgärder. Vid några tillfällen har dock smittan spridit sig, och detta ofta inom sjukvården där de insjuknade har sökt vård.

Figur 2. Antal rapporterade mässlingsfall i Sverige 2004–2013.

Antal rapporterade mässlingsfall i Sverige 2004–2013Antal rapporterade mässlingsfall i Sverige 2004–2013

Drygt 20 procent av mässlingsfallen har varit barn under 18 månader. De flesta, 24 av 37 barn, blev smittade i Sverige i samband med importfall. Av dem som smittades utomlands hade majoriteten varit på besök hos släkt och vänner i länder där mässling fortfarande är vanlig.

Bland 167 fall med känd vaccinationsstatus var 82 procent ovaccinerade.

Sammanfattning

Vaccinationsprogrammet mot mässling är fortsatt framgångsrikt, men under 2013 inträffade flera importrelaterade utbrott av mässling. Antalet fall var det högsta sedan år 2000. Majoriteten av fallen var ovaccinerade, vilket visar vikten av att informera om att MPR-vaccin ska ingå i grundskyddet vid utlandsresor.
Bland de som insjuknade fanns många barn som ännu inte uppnått åldern för vaccination. Flera var också i åldern 12–17 månader, vilket indikerar att den första MPR-dosen kan behöva tidigareläggas till 12 månader. Socialstyrelsen utreder frågan.

Flera av fallen 2013 var sjukhusanställda som blev smittade i tjänst. Årets utbrott visade även att vårdanställdas immunstatus ofta var okänd. I Socialstyrelsens handlingsplan för mässling och röda hund finns ett flertal förslag på åtgärder för att förhindra smittspridning, och bl.a. föreslås ett vägledningsdokument för arbetsgivare om personalvaccination.