Bild på Paramyxovirus (mässling). Paramyxovirus (mässling). Foto: Kjell-Olof Hedlund Mässling är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom i länder med låg vaccinationstäckning. Dödligheten kan vara hög hos spädbarn. Mässling förekommer nuförtiden sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram.

Vad orsakar mässling och hur sprids den?

Mässling orsakas av ett virus som tillhör gruppen paramyxovirus. Sjukdomen är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor.

Inkubationstiden är 7–18 dygn, oftast runt 10 dygn.

Symtom och komplikationer

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande besvärlig torrhosta. Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först brukar ses i ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter. Ett annat tidigt symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna (Kopliks fläckar).

Komplikationer är ganska vanliga. Småbarn drabbas ofta av andningsbesvär och de infekterade slemhinnorna kan bli sekundärinfekterade med bakterier. Barnen kan då få exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver antibiotikabehandling. Mässlingviruset har också förmåga att orsaka lunginflammation i sig självt.

Diagnostik och behandling

Sjukdomsbilden vid mässling är ofta typisk men klinisk diagnos är ofta svår att ställa eftersom sjukdomen är ovanlig i Sverige. Diagnosen bör därför laboratorieverifieras.

Sjukdomen kan ibland (ungefär 1/1 000) leda till allvarlig hjärninflammation. Denna läker i regel ut men kvarstående hjärnskador och dödsfall förekommer. Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte och behandlingen inriktas mot patientens specifika symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och vaccinet ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Därför riskerar endast följande grupper att insjukna i mässling:

  • mottagliga barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos
  • icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige
  • personer som av olika skäl frivilligt har avstått från vaccination
  • personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).

Risken för ovaccinerade att få mässling är påtaglig vid utlandsresor – även inom Europa.

Vissa personer som har fått immunsuppressiv behandling bör vaccineras efter att behandling är avslutad oavsett om de har blivit vaccinerade eller haft mässling tidigare i livet. Det gäller till exempel patienter som har behandlats för akut leukemi eller genomgått stamcellstransplantation och ska göras i samråd med patientens behandlande läkare.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Mässling är en smittspårningspliktig sjukdom där utredning bör göras och eventuellt mottagliga personer i omgivningen bör erbjudas vaccination.

Gammaglobulin innehåller skyddande antikroppar mot mässling och används exempelvis för att skydda spädbarn som utsatts för smitta.

Exempel på utbrott

  • Under 2013 inträffade ett utbrott med smittspridning i både Stockholm och Uppsala. Inom två månader insjuknade 8 vuxna och 9 barn och utbrottet blev därmed det största sedan år 2000. Många blev smittade på sjukhus. Bland dem fanns både anställda och barn som sökte vård.
  • Under 2008 inträffade flera mässlingsfall i Västra Götaland. I Göteborg respektive Skövde gav två fall från utlandet upphov till flera sekundärfall. Knappt 400 personer hann bli exponerade på en barnakutmottagning, en förlossningsavdelning samt på några barnavårdscentraler, men tack vare ett tidigt och aktivt smittskyddsarbete kunde konsekvenserna begränsas.
  • Antalet mässlingsfall i Europa har ökat dramatiskt under senare år. Sedan en bottennotering år 2007, då omkring 7 000 fall rapporterades, insjuknade omkring 30 000 personer varje år 2010-2013.