Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Mässling 2014

Under 2014 rapporterades 26 fall av mässling. Samtliga var laboratoriebekräftade. Inga dödsfall eller allvarliga komplikationer rapporterades, men 15 personer behövde sjukhusvård.

Vaccinationsstatusen var okänd för fem fall. Av de 21 fallen med känd vaccinationsstatus var 19 ovaccinerade (figur 1). Två personer, födda 2010 respektive 1973, uppgavs vara vaccinerade med en dos.

Diagram: Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland mässlingsfall 2014Diagram: Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland mässlingsfall 2014
Figur 1. Åldersfördelning och vaccinationsstatus bland mässlingsfall 2014.

Ålder

Medelåldern för de insjuknade var 25 år. Bland de insjuknade fanns sex barn yngre än 18 månader som inte uppnått åldern för vaccination. Endast en person var född före 1960 och därmed i en ålder där de flesta förväntas ha haft mässling i barndomen.

Smittland

Sju personer hade smittats utomlands, varav fyra i Afrika, två i Östeuropa och en i Asien. Ytterligare fyra personer hade en internationell koppling genom att de var asylsökanden eller nyligen hade haft kontakt med personer från andra länder där mässling cirkulerar. Totalt gav dessa upphov till åtta sekundärfall i Sverige. För sju fall som troligtvis också smittades i Sverige förblev smittkällan okänd (se rubriken Utbrott nedan).

Mikrobiologisk typning

Prover från 24 patienter skickades till Folkhälsomyndigheten under 2014 och av dem kunde 22 genotypas. Genotyp D8 påvisades i tio fall och B3 i tolv fall. Genotyp D8 har global spridning, medan B3 finns endemiskt främst i delar av Afrika och Mellanöstern.

Utbrott

I januari 2014 rapporterades under samma tidsperiod tre fall av mässling från Stockholms län och fyra från Örebro län. Fallen från Stockholm var kvinnor mellan 50 och 65 år med en koppling till samma kommun men inte till varandra. Ingen av dem hade varit utomlands innan insjuknandet. I Örebro insjuknade först en treårig flicka och sedan två män i 40-årsåldern. Inte heller där hade de kontakt med varandra eller hade varit utomlands. En kvinna i 40-årsåldern på samma arbetsplats som en av männen insjuknade senare. Samtliga sju fall orsakades av genotyp B3 och stammarna visade sig ha identisk genetisk sekvens i de analyserade delarna av både hemagglutinin och nukleoprotein. Trots att ingen epidemiologisk koppling fanns mellan de enskilda fallen eller mellan Stockholm och Örebro kan fallen ha haft en gemensam smittkälla.

I maj diagnostiserades ett importfall av mässling i Östergötland hos en ovaccinerad kvinna i 40-årsåldern som nyligen varit i Indien. I samband med att hon sökte vård smittades ett barn i väntrummet och sedan en person ur vårdpersonalen. Genotypen var D8, som är vanlig i Indien. I augusti skedde också en smittspridning inom vården i Skövde; mässling misstänktes inte hos fallet och en annan patient smittades.

I Kronobergs län skedde under sommaren en smittspridning mellan ovaccinerade individer i tre familjer med nära kontakt. Det rörde sig om två barn i ettårsåldern och två kvinnor 18–25 år. Indexfallet smittades i samband med en utlandsresa. Den ena kvinnan var höggravid och mässlingsinfektionen föranledde insatser för att förhindra smittspridning i samband med förlossningen. Inga fall utanför dessa familjer rapporterades i anslutning till klustret. Samtliga sju fall orsakades av genotyp D8.

Fylogenetiskt trädFylogenetiskt träd
Figur 2: Fylogenetiskt träd (N-genen 456 nukleotider) med stammar från de 22 mässlingsfall (samt en vaccinbiverkan) som genotypats i Sverige under år 2014. Kluster i Örebro, Stockholm, Östergötland och Kronoberg är markerade. Trädet konstruerades med Maximum Likelihood-metoden (bootstrap 500) i MEGA5. Namngivning av stammarna: Genotyp_MVs_Ort.Land_Vecka.År_stamnummer om flera samma vecka

Epidemiologisk trend

Under de senaste tio åren (2005–2014) har totalt 200 fall av mässling rapporterats, 1–51 fall per år (figur 3). Bland 175 fall med känd vaccinationsstatus var 88 procent ovaccinerade. Strax under hälften, 81 personer, smittades utomlands.

De flesta importfall ger ingen större smittspridning i Sverige tack vare den höga immuniteten i befolkningen och effektiva smittskyddsåtgärder, men enstaka sekundärfall är inte ovanliga. Spridning sker ofta inom sjukvården i samband med att de insjuknade söker vård.

Drygt 20 procent av mässlingsfallen under den senaste tioårsperioden har varit barn under 18 månader. De flesta, 26 av 42 barn, blev smittade i Sverige i samband med importfall. Av dem som smittades utomlands hade majoriteten varit på besök hos släkt och vänner i länder där mässling fortfarande är vanlig.

Diagram: Antal rapporterade mässlingsfall i Sverige 2005–2014Diagram: Antal rapporterade mässlingsfall i Sverige 2005–2014
Figur 3. Antal rapporterade mässlingsfall i Sverige 2005–2014.

Sammanfattning

Idag är mässling eliminerat från Sverige och fall förekommer enbart bland personer som smittats utomlands eller haft kontakt med personer som blivit smittade utomlands.

Bland de som insjuknade under 2014 var flera barn yngre än 18 månader som ännu inte uppnått åldern för vaccination. Frågan om en eventuell tidigareläggning av första dosen till 12–15 månader kommer att utredas av Folkhälsomyndigheten. Smittspridning på sjukhus förekom och insatser behövs för att öka medvetenheten om sjukdomen hos vården och allmänheten.

Då mässling fortfarande förekommer i Europa och i andra delar av världen är det särskilt viktigt att påminna om MPR-vaccination inför utlandsresor. Även bland asylsökanden och migranter kan vaccinationstäckningen vara lägre, beroende på hur vaccinationsprogrammen sett ut i hemländerna. För dessa grupper innebär hälsokontrollen ett bra tillfälle att granska vaccinationsstatusen och vid behov komplettera vaccinationerna.