Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Mässling 2016

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som smittar via luften som droppar (aerosol) från person till person. Insjuknandet börjar med luftvägssymtom och hög feber och efter några dagar tillkommer hudutslag som sprider sig över hela kroppen. Komplikationer såsom öron- och lunginflammation samt diarré är vanliga.

Smittämnet

Mässling orsakas av morbillivirus som förekommer i en serotyp som vidare delas in i 19 olika genotyper.

Utfall

Under 2016 rapporterades tre fall av mässling. Två av mässlingsfallen var barn mellan 2 och 10 år och ett fall var i 40-årsåldern. Alla tre var laboratoriebekräftade, ovaccinerade och rapporterades vara smittade utomlands, i Indonesien, Ryssland respektive Somalia.

Under de senaste tio åren (2007–2016) har mellan 1 och 51 fall rapporterats per år. Antalet fall följer inte något speciellt mönster utan beror på i vilken utsträckning ovaccinerade personer råkar exponeras för mässlingsvirus utomlands och vilken smittspridning som sker efter hemkomst. För mer information om vilka länder fallen misstänks ha smittats i, se fliken Smittland.

Mikrobiologi

Mikrobiologisk typning utfördes för alla tre fall.

Två fall tillhörde genotyp D8 och ett fall genotyp B3, vilket överensstämde med cirkulerande virusstammar i respektive smittland eller närliggande länder, i den mån stammar fanns att jämföra med.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Nytt för året

Nya studier

Under 2016 publicerades en studie där fler genetiska regioner av virusstammar från svenska mässlingsfall anmälda 2013 och 2014 sekvenserats för att klarlägga kopplingar mellan dem. Läs mer i Role of Sequencing the Measles Virus Hemagglutinin Gene and Hypervariable Region in the Measles Outbreak Investigations in Sweden During 2013-2014.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under år 2016 inträffade endast ett fåtal fall av mässling. Tack vare goda smittskyddsåtgärder kring fallen och en hög befolkningsimmunitet skedde inte någon smittspridning inom landet. Samtliga fall av mässling rapporterades vara ovaccinerade och smittade utomlands. Mot bakgrund av att mässling har eliminerats från Sverige är den viktigaste åtgärden för att förebygga fall att personer ser över sitt behov av kompletterande vaccinationer inför utlandsresor.

Läs mer

Sjukdomsinformation om mässling

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Referensmetodik för laboratoriediagnostik av mässlingsvirus

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund