Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Mässling 2017

Bakgrund

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som smittar via luften som droppar (aerosol) från person till person. Insjuknandet börjar med luftvägssymtom och hög feber och efter några dagar tillkommer hudutslag som sprider sig över hela kroppen. Komplikationer såsom öron- och lunginflammation samt diarré är vanliga.

Smittämnet

Mässling orsakas av morbillivirus som förekommer i en serotyp som vidare delas in i 19 olika genotyper.

Utfall

Under 2017 rapporterades 41 fall av mässling. Alla fall utom ett var laboratoriebekräftade.

Under de senaste tio åren (2008–2017) har mellan 3 och 51 fall rapporterats per år. Antalet fall följer inte något speciellt mönster utan beror på i vilken utsträckning ovaccinerade personer råkar exponeras för mässlingsvirus utomlands och vilken smittspridning som sker efter hemkomst.

Ålder och kön

Personerna som insjuknade i mässling var mellan 0 och 52 år gamla, med en medianålder av 22 år. Totalt rapporterades 19 barn och 22 vuxna ha mässling. Det var något fler kvinnor än män som insjuknade, 25 kvinnor mot 16 män.

Vaccinationsstatus

Av de 19 smittade barnen var 16 ovaccinerade, ett barn hade fått en dos vaccin och för två av barnen kunde vaccinationsstatus inte bekräftas då barnen vaccinerats utomlands.

Av de 22 vuxna var sex ovaccinerade och för sju fall saknades säkra vaccinationsuppgifter. Fyra fall av mässling inträffade bland personer som säkert fått två doser vaccin. Alla dessa var sjukvårdspersonal som hade haft nära kontakt med mässlingspatienter i smittsamt skede. Tre av fem fall som fått minst en dos vaccin var också sjukvårdspersonal.

Smittland

Av de 41 fallen hade 11 smittats utomlands. Två fall smittades vardera i Indonesien, Somalia, Thailand och Tyskland. Tre fall smittades i andra länder. Fyra av de utlandssmittade fallen gav upphov till spridning inom landet (utbrott).

För de vanligaste smittländerna utanför Sverige genom åren, se fliken smittland ovan.

Geografisk fördelning i Sverige

Majoriteten av mässlingsfallen under 2017 rapporterades från Stockholms län och Västra Götalandsregionen, 17 respektive 14 fall, i samband med olika utbrott (se nedan). Fem fall rapporterades från Region Skåne, två från Kronobergs respektive Uppsala län och ett från Jämtlands län.

Utbrott

Två större utbrott inträffade, ett i Stockholms län och ett i Västra Götalandsregionen, samt fyra mindre utbrott .

Se fördjupad information om utbrott.

Mikrobiologi

Mässling ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram och resultat för 2017 finns i länken.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under år 2017 inträffade ett relativt stort antal fall, varav de flesta inträffade inom ramen för olika utbrott, med spridning inom vården. De viktigaste åtgärderna för att förhindra sjukdomsfall och efterföljande spridning inom landet är att personer ser över sitt behov av kompletterande vaccinationer inför utlandsresor, att vården misstänker mässling och särskilt då patienten varit utomlands, samt att personer som arbetar inom vården har ett skydd.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om mässling

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Referensmetodik för laboratoriediagnostik av mässlingsvirus

Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund