Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2006

Trend

Under den senaste tioårsperioden rapporterades toppnivåer med 77 fall under 1997 (utbrott i Göteborg) och 59 fall under 2000 (utbrott i Stockholm). Under de övriga åren rapporterades i genomsnitt 11 fall av mässling per år, variation från 3 fall 2003 till 21 fall 1999.

Under 2006 rapporterades 19 fall av mässling, varav 13 i ålder 29–51 år (födda före 1980) samt 6 barn i ålder från 5 månader till 9 år (födda 1980 eller senare). En kvinna i 30 års-åldern uppgavs ha varit vaccinerad tidigare. Alla de 6 barnen och 9 vuxna personerna var ovaccinerade, medan vaccinationsstatus var okänt för 3 av de vuxna. 11 personer (4 av 6 barn och 7 av 13 vuxna) insjuknade efter utlandsvistelse (varav 3 efter resa från Thailand), medan 8 var smittade i Sverige.
10 fall av mässling inträffade under februari- april i Skåne, där en smittkedja omfattande 7 personer identifierades. Indexfallet misstänktes vara smittad på Kastrups flygplats i Danmark.

Diagnosen var laboratorieverifierad i 18 av 19 fall samt ställd på basen av kliniska fynd hos en ettåring från Sydamerika. Genotypning av virusisolat från patienter i Skåne har visat att under perioden februari-april påvisades 2 olika genotyper av mässling D5 och B3.1 vilket talar för att 2 mässlingsstammar cirkulerade samtidigt. Dessa båda typer påvisades under samma tidsperiod i Danmark. Genotyp D5 påvisades hos ytterligare en patient i Uppsala i februari månad.