Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

2011

WHO Europaregionen har som mål att eliminera mässling och röda hund i regionen till 2015. För att uppnå målet ska vaccinationstäckning för 2 doser vara >95%. I ett antal länder ligger vaccinationstäckningen mycket lägre och cirkulation av mässlingvirus fortsätter. Under 2011 drabbades Europa av stora mässlingsutbrott och över 30000 fall rapporterades. Flest fall rapporterades från Frankrike och Rumänien. Majoriteten, 82%, av de insjuknade var ovaccinerade. 8 dödsfall och 27 fall av encefaliter till följd av mässling rapporterades till ECDC. I Sverige har vaccinationstäckningen hittills varit på en tillräckligt hög nivå och risken för inhemsk spridning av mässling är liten. Dock inträffar begränsad spridning kopplad till importfall.

Under 2011 anmäldes 26 laboratorieverifierade fall av mässling. De insjuknade var 5 barn mellan 8 månader och 6 år, 3 tonåringar och 18 vuxna i åldrarna 21-56 år. 17 personer hade smittats i samband med utlandsresor, varav 11 i Västeuropa och 6 i Asien. 9 personer hade smittats i Sverige, varav 7 var sekundärfall till importfallen. I Stockholm inträffade ett familjeutbrott med 2 insjuknade där smittkällan inte kunde spåras.

De flesta, 20 av 26 personer, var ovaccinerade. 3 personer angavs vara vaccinerade med 1 dos av vaccin mot mässling och för 3 saknades uppgift om vaccination.

4 utbrott inträffade med 2- 4 sammankopplade fall. I januari rapporterades ett utbrott på en internatskola i Jönköping där 3 elever hade insjuknat. I november smittades 2 besökare och 1 anställd på en vårdcentral i Stockholm i samband med att en smittad person sökte vård.

Av prover som hade skickats till Folkhälsomyndigheten kunde 20 genotypas. Genotyp D4 påvisades i 10 fall, D8 i 7 och D9 i 3 fall. D4 är den vanligaste genotypen som cirkulerar i Europa och D8 i Asien.