Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Mässling 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 43 fall av mässling, jämfört med 41 fall året innan. Medianåldern för fallen var 32 år (spridning 0-52 år) och könsfördelningen var jämn. Under den senaste tioårsperioden (2009–2018) har i genomsnitt 25 fall rapporterats per år (spridning 3-51 fall per år). Totalt insjuknade 7 ovaccinerade barn under 18 månaders ålder, varav fyra i samband med utbrottet i Göteborg (nedan), två vid utlandsresor och ett efter smitta inom familjen. Bland de totalt 35 insjuknade över 18 månaders ålder var 15 ovaccinerade, 8 hade fått en dos och 4 hade fått två doser vaccin, medan vaccinationsstatus var osäker för 8 personer (figur 1). Arton av mässlingsfallen hade smittats utomlands. Tre av dem smittade sedan andra inom Sverige, vilket resulterade i mindre utbrott i Norrbotten, Västmanland respektive Västra Götaland som omfattade 2‒3 fall vardera. Under året fortsatte och avslutades också det utbrott som startade i december 2017 i Göteborg. Detta utbrott omfattade totalt 28 fall, varav 17 rapporterades under 2018.

Trettiotre av de 40 laboratoriebekräftade mässlingsfallen kunde genotypas. Av dessa var 22 genotyp B3 och 11 genotyp D8 – två typer som har varit de vanligaste de senaste åren. Totalt analyserades 62 prover vid Folkhälsomyndigheten under 2018 och förutom de ovan nämnda B3- och D8-genotyperna påvisades även vaccinstammen av genotyp A i 12 prover.

Antalet fall av mässling följer inte något speciellt mönster utan beror på i vilken utsträckning ovaccinerade personer råkar exponeras för mässlingsvirus utomlands och vilken smittspridning som sker efter hemkomst. Under 2018 stod Göteborgsutbrottet för en stor andel av årets fall. Trots att många personer smittades utomlands, ledde det bara i enstaka fall till spridning inom landet, tack vare effektiva smittskyddsåtgärder och en hög immunitet i befolkningen.

Figur 1. Antal rapporterade fall av mässling under 2018 efter åldersgrupp och vaccinationsstatus.

Figur 1. Antal rapporterade fall av mässling under 2018 efter ålder och vaccinationsstatus

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om mässling
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2018 – Årsrapport
Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)
Rekommendationer för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund