Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Mässling 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 20 fall av mässling (2018: n=43). Medianåldern för fallen var 35 år (spridning 0-66 år) och könsfördelningen var jämn (figur 1). Under den senaste tioårsperioden, 2010–2019, har i genomsnitt 27 fall rapporterats per år (spridning 3-51 fall per år). Bland de insjuknade 2019 var 15 ovaccinerade. En person insjuknade trots 3 dokumenterade doser MPR-vaccin, vilket är mycket ovanligt. Vaccinationsstatus var osäker för 4 fall. Elva av årets mässlingsfall smittades utomlands, i Europa, Asien respektive Afrika. Av dessa gav endast två upphov till spridning inom landet, i Skåne respektive Stockholm. Totalt omfattade smittkedjorna 2‒3 fall vardera. Under året analyserades prov från 18 fall med molekylär typning. Av dessa var 4 genotyp B3 och 14 genotyp D8 – (de 2 vanligaste typerna de senaste åren). Utöver dessa påvisades även vaccinstammen av genotyp A i 5 prover.

Trots att många personer smittades utomlands, ledde det bara i enstaka fall till spridning inom landet, tack vare effektiva smittskyddsåtgärder och en hög immunitet i befolkningen.

Figur 1. Antal rapporterade fall av mässling per åldersgrupp under 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om mässling
Tabellsamling – årsrapporter 2019