Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Mässling 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades fem fall av mässling (2019: n=20). Medianåldern för fallen var 41 år (spridning 0–48 år) och könsfördelningen var jämn. Två av fallen hade fått en dos vaccin som barn, i enlighet med dåvarande vaccinationsprogram. Två var ovaccinerade och vaccinationsstatus var osäker för ett fall. Fyra fall smittades utomlands, i Asien, Europa respektive Afrika. Ett av dessa fall smittade sedan en person i Sverige.

Prover från samtliga fall analyserades med molekylär typning. Av dessa var tre virusstammar av genotyp B3 och två av genotyp D8, vilket är de två vanligaste genotyperna som påvisats de senaste åren. Utöver dessa påvisades även vaccinstammen (genotyp A) i två prover från nyligen vaccinerade barn.

Under den senaste tioårsperioden, 2011–2020, har i genomsnitt 26 fall rapporterats per år (spridning 3–51 fall per år). Mässling cirkulerar inte längre inom landet, utan antalet fall beror på hur många som smittas utomlands och vilken smittspridning som sker inom landet efter hemkomst.

Läs mer