Mässling – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Morbilli.

Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Mässling, påssjuka och röda hund ingår sedan 1996 bland anmälningspliktiga sjukdomar. Under perioden 1969–1989 ingick dessa sjukdomar i den så kallade Tjänsteläkarrapporten med skyldighet för tjänsteläkare att en gång i månaden inge en numerisk rapport beträffande antalet behandlade sjukdomsfall.

Vaccination mot mässling infördes i Sverige under början av 1970-talet, med en allmän rekommendation från 1976. Vaccination mot röda hund erbjöds skolflickor vid 12 års ålder från och med 1974. Vaccin mot påssjuka fanns tillgängligt från och med 1978. 1982 infördes allmän vaccination med två doser av ett kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund vid 18 månaders ålder respektive till skolelever i årskurs 6. 2006 infördes att barn födda 2002 eller senare skall erbjudas den andra dosen MPR vaccin vid 6 – 8 års ålder.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Mässling 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades fem fall av mässling. Samtliga var barn mellan 1–6 år varav tre var flickor och två var pojkar. Två hade smittats utomlands och ett av de fallen smittade i sin tur tre andra barn i Sverige. Samtliga fall var över 18 månader gamla och ovaccinerade.

Prover från tre av fallen analyserades med molekylär typning och var av genotyp B3.

Vaccination mot mässling rekommenderas vid 18 månaders ålder. Vaccinet innehåller en levande, försvagad virusstam. Ibland kan vaccinstammen ge liknande symtom som infektion med vildtypsviruset. Under 2022 analyserades ett prov från ett barn som nyligen vaccinerats, och vaccinstammen påvisades.

Under den senaste tioårsperioden har i genomsnitt 22 fall rapporterats per år (spridning 3–51 fall per år). Bland typade fall har genotyperna B3 (54 procent) och D8 (46 procent) påvisats. Mässling cirkulerar inte längre inom landet, utan antalet fall beror på hur många som smittas utomlands och vilken smittspridning som sker inom landet efter hemkomst.

Läs mer