Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 20 fall av mässling (2018: n=43). Medianåldern för fallen var 35 år (spridning 0-66 år) och könsfördelningen var jämn (figur 1). Under den senaste tioårsperioden, 2010–2019, har i genomsnitt 27 fall rapporterats per år (spridning 3-51 fall per år). Bland de insjuknade 2019 var 15 ovaccinerade. En person insjuknade trots 3 dokumenterade doser MPR-vaccin, vilket är mycket ovanligt. Vaccinationsstatus var osäker för 4 fall. Elva av årets mässlingsfall smittades utomlands, i Europa, Asien respektive Afrika. Av dessa gav endast två upphov till spridning inom landet, i Skåne respektive Stockholm. Totalt omfattade smittkedjorna 2‒3 fall vardera. Under året analyserades prov från 18 fall med molekylär typning. Av dessa var 4 genotyp B3 och 14 genotyp D8 – (de 2 vanligaste typerna de senaste åren). Utöver dessa påvisades även vaccinstammen av genotyp A i 5 prover.

Trots att många personer smittades utomlands, ledde det bara i enstaka fall till spridning inom landet, tack vare effektiva smittskyddsåtgärder och en hög immunitet i befolkningen.

Figur 1. Antal rapporterade fall av mässling per åldersgrupp under 2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om mässling
Tabellsamling – årsrapporter 2019