Under 2002 anmäldes 47 fall av vilka 42 var odlingsverifierade. Det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro fick stammar från 36 av fallen. Antalet karaktäriserade stammar fördelar sig enligt följande: 24 stycken serogrupp B av vilka nio tillhörde serotyp 15, 11 stammar av serogrupp C och 5 stycken av serogrupp Y. Ett fall av W-135 rapporterades.

Incidensen var 0,5 fall per 100 000 invånare år 2002. Hälften av de insjuknade var barn eller ungdomar och fördelningen mellan könen var 22 kvinnor och 25 män. Antalet avlidna som anmälts under året var 9 stycken, vilket motsvarar en dödlighet (letalitet) på 19 % och innebar en ökning i jämförelse med de tre föregående åren. Den ökade dödligheten sågs i första hand hos äldre kvinnor.

En ökning av meningokockisolat med nedsatt känslighet för bencylpenicillin (MIC > 0,1 mg/L) till 14 % kan noteras under 2002. De föregående åtta åren har antalet isolat med nedsatt känslighet legat på 4–11 %.

I Sörmland insjuknade fem barn i en mindre stad. Ett barn med serogrupp B avled. Fyra barn med serogrupp C bodde i samma bostadsområde. Ett av dessa barn avled. Med tillgängliga metoder för karaktärisering var serogrupp C isolaten identiska. Cirka 1000 barn i bostadsområdet vaccinerades mot serogrupp C och inga fler fall har diagnostiserats.

Antalet meningokockfall har varit stabilt i Sverige de senaste åren men minskade något under 2002. Sverige har en låg incidens i förhållande till de nordiska grannländerna och i jämförelse med många andra europeiska länder.

Serogrupp B är vanligast förkommande i norra Europa, utom på Island där serogrupp C dominerat de två senaste åren. Under 2000 var serogrupp W-135 den tredje gruppen i storleksordning i flera europeiska länder i samband med pilgrimsresorna till Hajj. Då alla pilgrimer som deltog i Hajj under år 2002 vaccinerades, huvudsakligen med det tetravalenta vaccinet (A, C, Y, W-135), sjönk antalet fall av W-135 markant under tiden för resorna.

En minskning av antalet insjuknade har rapporterats inom EU hos personer under 20 år, medan en ökning skett bland äldre personer. Denna förändring orsakas troligen av grupp C vaccinationerna av barn och ungdomar i framför allt England.