Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Lyssna

Meningokockinfektion finns i hela världen. Sjukdomen och orsakas av en bakterie som man också kan bära utan att vara sjuk. I undantagsfall orsakar den allvarlig sjukdom som hjärninflammation och blodförgiftning. Annan benämning: Epidemisk hjärnhinneinflammation.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar meningokockinfektion och hur sprids den?

Sjukdomen orsakas av bakterien, Neisseria meningitidis. Den påvisas ganska ofta i svalget även från helt friska personer men endast ett mycket litet antal av de smittade blir sjuka, varför vet man inte. Det finns 13 olika grupper av meningokocker. Främst är grupperna A, B, C, Y och W sjukdomsframkallande men internationellt rapporteras även grupp X.

Bakterien infekterar enbart människan. Smittämnet sprids via saliv genom nära kontakt, i regel som droppsmitta, till de övre luftvägarna. Inkubationstiden hos dem som insjuknar är vanligen två till tre dygn.

Symtom och komplikationer

Meningokockinfektion orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Symtom vid insjuknande kan vara feber, svår huvudvärk, kräkningar, nackstyvhet och medvetslöshet. Ibland ses små hudblödningar så kallade petechier. Sjukdomen kan ha ett mycket snabbt förlopp och dödlighet är hög.

Efter genomgången behandling blir de flesta friska, men patienter som haft svår hjärnhinneinflammation kan få kvarstående skador på hjärna och nervsystem. Även andra organ kan skadas.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom molekylärbiologiska metoder och odling. Bakterierna påvisas i regel från blod eller ryggmärgsvätska.

Infektionen behandlas med antibiotika. Snabbt insatt behandling kan vara livräddande.

Förebyggande åtgärder

Det finns två sorters vaccin. Ett som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, W, Y och ett som skyddar mot grupp B.

Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Till exempel de som saknar mjälte. Vaccin kan även ges vid resor till områden med pågående smittspridning.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Meningokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Den är inte smittspårningspliktig, men personer som haft nära kontakt med ett fall bör identifieras som vid en smittspårning. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Nära kontakter till den insjuknade, huvudsakligen familjemedlemmar, ges ofta antibiotika i förebyggande syfte för att förhindra insjuknande. I speciella fall (till exempel lägerdeltagare, militärförläggning) kan ytterligare personer erhålla antibiotika i förebyggande syfte. Vaccination kan i särskilda fall bli aktuellt efter beslut av smittskyddsläkaren.

Personer som den senaste veckan varit i nära kontakt med patienten ska vara uppmärksamma på symtom på meningokockinfektion. Vid feber och/eller förkylningssymtom, utslag eller tecken på "maginfluensa" bör man omgående söka läkare.

Utbrott i Sverige

  • I Sörmland diagnosticerades tre barn med meningokockinfektion serogrupp W under våren 2017, under loppet av två månader. Fallen inträffade i samma bostadsområde. Ett av barnen avled. Efter det andra fallet genomfördes en utvidgad profylaxinsats och ca 700 personer fick antibiotika inom en vecka. Efter det tredje fallet genomfördes en stor vaccinationsinsats. Denna begränsades till barn upp till 18 år och de skolor och förskolor där de tre fallen och deras syskon gick/hade gått. Cirka 2700 barn vaccinerades på två veckor.
  • 2015 insjuknade tre skotska barn efter vistelse på ett stort internationellt scoutläger i Japan. Kort därefter insjuknade även två barn i Sverige. I Sverige kontaktades då alla barn som varit på lägret och erbjöds antibiotikaprofylax. Inga fler fall inträffade.
  • Under våren 2006 insjuknade tre ungdomar i Västerås, en med dödlig utgång. Ett par tusen ungdomar i en stadsdel vaccinerades mot meningokocker serogrupp C.
  • I Södermanland insjuknade under fyra månader på sommaren/hösten 2002 fyra barn i meningokocksepsis/meningit orsakad av grupp C. Ett barn avled innan ankomst till sjukhus. Alla fyra hade närkontakt i bostadsområdet och i förskola/skola. , beslutades om vaccinering av samtliga barn i bostadsområdet och tillhörande skola/förskola. Cirka tusen barn vaccinerades.
  • I Skåne insjuknade under årsskiftet 1995–1996 nio personer. Fyra av fallen var smittade med samma stam. De var i 18-årsåldern och hade ett gemensamt kontaktnät. Stammen tillhörde grupp B.

Läs mer

Läs mer på andra webbplatser