Antalet rapporterade fall har varit stabilt i Sverige de senaste åren. En liten nedgång noterades dock under 2002. Sverige har en låg incidens i jämförelse med övriga nordiska grannländer och många andra europeiska länder.

En stor del av fallen i Europa inträffar hos barn under ett år och minskar sedan fram till tonåren då en ny ökning sker. De flesta fallen i Europa förorsakas av serogrupp B följd av serogrupp C. I följande länder har man infört allmän vaccination av barn med konjugatvaccin mot serogrupp C: Irland, Storbritannien, Island, Spanien, Luxemburg, Nederländerna samt vissa delar av Belgien. Till följd av vaccinationen har en minskning av antalet insjuknade under tjugo år minskat i Europa. I Sverige har medelincidensen för serogrupp C under de sista nio åren varit 0,2 fall per 100 000 invånare och år. Den låga incidensen har gjort att allmän vaccination inte har bedömts vara indicerad. Dödligheten i meningokocksjukdom har de senaste nio åren varit 11 procent för serogrupp B och 13 procent för serogrupp C. Det finns all anledning att följa inte bara incidens och mortalitet, utan också antibiotikakänslighetsmönstret med stor uppmärksamhet.

Under 2003 anmäldes 56 fall av invasiv meningokocksjukdom. Av dessa var 44 odlingsverifierade. Det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro fick stammar från 36 av fallen. Fördelningen av serogrupper bland de stammar som karaktäriserats var följande: 31 av serogrupp B, 11 av serogrupp C, 2 av serogrupp Y och 2 av W-135.

Av de insjuknade var 34 personer under 20 år. Lika många män som kvinnor anmäldes. Någon anhopning (kluster) av fall har inte noterats under året.

Antalet avlidna som rapporterats under året var nio stycken och fyra av dessa var barn eller ungdomar. Dödligheten i sjukdomen (letaliteten) var 16 %. Incidensen var 0,6 fall per 100 000 invånare år 2003.

En ökning av meningokockisolat med nedsatt känslighet för bencylpenicillin (MIC > 0,1 mg/L) till 14 % kan noteras under 2003. De föregående åtta åren har antalet isolat med nedsatt känslighet varierat mellan 4 och 11 procent.