Sverige har en låg och stabil incidens i jämförelse med många andra europeiska länder, inklusive de nordiska. En stor del av fallen i Europa inträffar hos barn under ett år och hos tonåringar. De flesta fallen i Europa förorsakas av grupp B följd av grupp C.

Följande länder har infört allmän vaccination av barn med konjugatvaccin mot grupp C:

  • Storbritannien,
  • Irland,
  • Island,
  • Spanien,
  • Luxemburg,
  • Nederländerna
  • samt vissa delar av Belgien.

Till följd av vaccinationerna har en minskning av antalet personer under 20 års ålder, som insjuknade i invasiv meningokock grupp C sjukdom minskat i dessa länder. I Sverige har medelincidensen för grupp C under de sista nio åren varit 0,2 fall per 100 000 invånare och år. Den låga incidensen har gjort att allmän vaccination inte har bedömts vara indicerad. Dödligheten i meningokocksjukdom har de senaste nio åren varit 11 procent för grupp B och 13 procent för grupp C. Det finns all anledning att följa inte bara incidens och mortalitet, utan också antibiotikakänslighetsmönstret (se nedan) med stor uppmärksamhet.

Under 2004 anmäldes 59 fall av meningokocksjukdom i Sverige. Incidensen var därmed 0,7 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 35 personer under 20 år och av dessa var 16 stycken barn yngre än 10 år. Fördelningen mellan könen var lika. Ingen anhopning av fall noterades under året. Antalet avlidna som rapporterades under 2004 var sex stycken och två av dessa var tonåringar. Dödligheten i sjukdomen var 10 %.

54 av fallen var odlingsverifierade och det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro fick stammar från 50 av dessa fall. Fördelningen av grupper bland de stammar som karaktäriserats var följande: 25 grupp B, 10 grupp C, 6 grupp Y, 6 W-135 och 3 tillhörde andra grupper.

En ökning av meningokockisolat med nedsatt känslighet för bencylpenicillin (MIC > 0,1 mg/L) till 17 % kan noteras under 2004. De föregående nio åren har antalet isolat med nedsatt känslighet varierat mellan 4 och 14 procent. Internationellt räknar man en meningokock-stam med ett MIC värde < 0,064 som känslig. Med denna definition var 23 % av stammarna inte fullt känsliga för bensylpenicillin.