Trender

Sverige har en låg och stabil incidens i jämförelse med många andra europeiska länder, inklusive de nordiska. En stor del av fallen i Europa inträffar hos barn under och kring ett år och hos tonåringar. De flesta fallen i Europa förorsakas av grupp B följd av grupp C.

Följande länder har infört allmän vaccination av barn med konjugatvaccin mot grupp C:

 • Storbritannien,
 • Irland,
 • Island,
 • Spanien,
 • Luxemburg,
 • Nederländerna
 • samt vissa delar av Belgien.

Till följd av vaccinationerna har en minskning av antalet personer under 20 års ålder, som insjuknade i invasiv meningokock grupp C sjukdom, minskat i dessa länder.

I Sverige har medelincidensen för grupp C under de sista tio åren varit 0,2 fall per 100 000 invånare och år. Den låga incidensen har gjort att allmän vaccination inte har bedömts vara indicerad.

Dödligheten i meningokocksjukdom har de senaste nio åren varit 11 procent för grupp B och 13 procent för grupp C. Dödlighet under 2005 var 8 % för grupp B och 6 % för grupp C. Det finns också all anledning att följa inte bara incidens och mortalitet, utan också antibiotikakänslighetsmönstret med stor uppmärksamhet.

Kön och ålder

Under 2005 anmäldes 58 fall av meningokocksjukdom i Sverige. Incidensen var därmed 0,6 fall per 100 000 invånare. Av de insjuknade var 25 personer under 20 år och av dessa var nio barn yngre än tio år. Fördelningen mellan könen var lika.

I en mindre stad insjuknade fyra tonåringar med N. meningitidis grupp C. Isolaten var identiska. Samtliga insjuknade tillfrisknade. Någon mer välavgränsad riskpopulation kunde ej identifieras och vaccination som profylax kom ej till användning. Antalet avlidna som rapporterades under 2005 var 5 stycken varav en var tonåring. Dödligheten i sjukdomen var 8 %.

Smittland

54 personer rapporterade vara smittade i Sverige, en person smittades i Kina och för tre personer saknades uppgift om smittland.

Laboratorierapportering och stamkarakterisering

49 av fallen var odlingsverifierade och det mikrobiologiska referenslaboratoriet i Örebro fick stammar från 48 av dessa fall.

Fördelningen av grupper bland de stammar som karaktäriserats var följande:

 • 26 grupp B,
 • 16 grupp C,
 • 4 grupp Y,
 • 2 grupp A,
 • 1 grupp W-135,
 • 1 grupp Z och 1 var inte grupperingsbar.

Internationellt räknar man en meningokock-stam med ett MIC värde för bensylpenicillin < 0,064 som känslig. Med denna definition var 23 % av stammarna inte fullt känsliga för bensylpenicillin. Motsvarande siffror för 1999 var 9 %, 2000 16 %, 2001 14 %, 2002 36 %, 2003 20 % och 2004 23 %.