nder 2009 rapporterades 65 fall (incidensen 0,7) av invasiv meningokockinfektion. Sjukdomsincidensen är något högre än under 2006–2008, men ligger fortfarande på en låg nivå i ett europeiskt perspektiv. I genomsnitt har dödligheten i sjukdomen varit 12 % under den senaste femårs­perioden. År 2009 avled 5 personer, vilket motsvarar en dödlighet på 7,7 %.

Ålder och kön

Bland de insjuknade var 35 kvinnor och 30 män i åldrar från 1 månad till 87 år. Medelålder bland fallen var 35 år, medianålder 21 år. Incidensen var högst bland barn under 1 år (6,3) och bland ungdomar i åldern 15–19 år (2,4). Åldersfördelningen för respektive serogrupp redovisas i tabellen.

Utbrott

Inom en vecka i september insjuknade 3 pojkar i Dalarna. 2 av dem (tonåringar) spelade i samma lag men bodde på olika orter. Den tredje var yngre utan kända kontakter med de andra två. Någon mer avgränsad grupp som skulle kunna ha övervägts att vaccinera gick inte att identifiera. Karakterisering av isolaten visade identiska stammar av N. meningitidis serogrupp C, serotyp 2a, genosubtyp P1.5–1,10–8,36–2 fullt känsliga för sulfa och penicillin G (MIC 0,064 g/L).

Laboratorieverifiering och serogrupper

Alla fall var laboratorieverifierade. Enligt uppgifter om diagnostiska metoder var 50 fall odlingsverifierade, 15 var diagnostiserade med PCR-teknik. I 27 fall påvisades N. meningitidis i likvor och i 2 fall i ledvätska. De övriga fallen var fynd i blod. Serogrupp B och C dominerar bland yngre och serogrupp Y bland fall i de äldre åldersgrupperna (Tabell).

Tabell. Invasiv meningokocksjukdom 2009. Serogruppsfördelning per åldersgrupp. Dödsfall anges inom parentes.

Åldersgrupp

Serogrupp

Totalt

B

C

Y

A

W135

29E

okänd

0

3

1

1

1

6

1–4

1

1

2

5–9

1

1

2

10–14

1

3

1

5

15–19

6

5 (1)

4

15

20–24

3

1

2

6

25–29

2

2

30–39

1

1

40–49

2 (2)

2

1

5

50–59

1

1

1

3

60–69

2 (1)

3

1

6

70–79

1

6

1

8

80–

3 (1)

1

4

Totalt

24

12

22

1

3

1

2

65

Värt att notera är att sjukdomsfall orsakade av serogrupp Y har fördubblats jämfört med tidigare år. Vidare utredning bör nu göras för att belysa om vi fått in en ny klon av Y meningokocker i landet. Referenslaboratoriet för patogena Neisseria har påbörjat en sådan utredning, omfattande alla Y-isolat under 2000-talet.

Typning

Alla isolat har genosubtypats (3 variabla områden inom genen för PorA).
Genen för PenA har sekvenserats i begränsad omfattning och gruppering har utförts genetiskt vid behov.

Dominerande meningokocker under år 2009 var Y T14 P1.5–2,10–1,36–2 (n=11), Y nt P1.5–1,2–2,36–2 (n=5), B nt P1.22,14,36 (n=3) och de 3 serogrupp C fallen i Dalarna (se ovan).

Med ökad tillgänglighet av vaccin mot meningokocksjukdom (ett konjugerat 4-valent vaccin mot serogrupperna A, C, Y och W-135 har just registrerats och 1–2 vaccin med fokus på serogrupp B meningokocker kommer troligen att lanseras under 2010) är det i ett nationellt perspektiv av intresse att samtliga isolat karakteriseras så långt det går. Även om ett prov inte givit växt kan man med PCR-teknik göra en begränsad karaktärisering, som är nog så informativ.

Antibiotikakänslighet

En laboratoriemässig nedsatt känslighet för pcG (MIC > 0,064 mg/L) sågs hos 17 % av isolaten vilka för övrigt var känsliga för de antibiotika som kommer i fråga för behandling och profylax. Genetiska tecken till minskad penicillinkänslighet måste givetvis följas med nogrannhet.