Under 2010 rapporterades 68 fall (incidensen 0,7/100 000 invånare) av invasiv meningokockinfektion. Årsincidensen har varierat mellan 0,5-0,8/100 000 under perioden 2000-2010 vilket är lågt jämfört med många andra europeiska länder.
I genomsnitt har dödligheten i sjukdomen varit 12 % den senaste 10-års period. År 2010 avled sju personer, vilket motsvarar en dödlighet på 10,3 %.

Ålder och kön

Bland de insjuknade var 37 kvinnor och 31 män i åldrar från 10 månader till 89 år. Medianålder bland fallen var 29 år. Incidensen var högst bland ungdomar i åldern 15-19 år (2,9/100000). En fjärdedel av alla fall tillhörde den åldersgruppen.

Laboratorieverifiering och serogrupper

65 fall var laboratorieverifierade. Enligt uppgifter om diagnostiska metoder var 57 fall odlingsverifierade och 8 diagnostiserade med PCR-teknik. I 18 fall påvisades N.meningitidis i likvor och i 1 fall i ledvätska. De övriga fallen var fynd i blod.

Fördelning på serogrupp var följande: 24 fall tillhörde serogrupp C, 23 fall serogrupp Y, 15 fall serogrupp B, 3 fall serogrupp W-135. Hos två kliniska fall påvisades serogrupp C meningokocker i nasofarynxsekret och för ett fall saknades uppgift om serogrupp. Av personer som avled i sjukdomen hade 2 (2 respektive 83 år gamla) serogrupp B-infektion, 2 (19 respektive 64 år) hade serogrupp C och 2 (79 respektive 89 år) serogrupp Y-infektion. För 1 dödsfall (20 år) var serogruppen okänd.

Serogrupp C infektioner var dominerande bland tonåringar (10 av 17 fall). Serogrupp Y, som var den vanligaste serogruppen bland fall i åldersgrupper >60 år, orsakade 4 fall bland tonåringar och det enda fallet bland småbarn. Andelen serogrupp B-infektioner har minskat under de senaste 5 åren jämfört med tidigare år och serogrupp B är inte längre den vanligast förekommande. Den ökning av antalet sjukdomsfall orsakade av serogrupp Y som har setts sedan 2008 har fortsatt (Figur). Referenslaboratoriet för patogena Neisseria har genom genetisk karaktärisering av alla serogrupp Y stammar sedan 2000 påvisat att det är en specifik klon, Y:P1.5-2,10-1,36-2, som ligger bakom ökningen.

Meningokockinfektion - invasiv
Figur. Antal fall av invasiv meningokocksjukdom per serogrupp 2000-2010

Molekylär karakterisering

Från och med 1 februari 2011 lägger Referenslaboratoriet för patogena Neisseria till identifiering av crgA genen som komplement till ctrA genen för påvisandet av artspecifikt meningokock DNA i PCR analysen avseende bakteriell meningit. Detta efter att man i Europa har upptäckt mutationer i primersitet för ctrA, vilket kan leda till falskt negativa resultat. I Sverige har vi än så länge inte upptäckt några muterade isolat men man bör vara uppmärksam på detta i och med att flera laboratorier i Sverige använder sig av ctrA genen för laboratorieverifiering av meningokocker.

Förutom identifiering av meningokocker med PCR-teknik utförs vidare genetisk karaktärisering; genogruppering (grupp A, B, C, Y och W-135) vid behov samt från odlingsnegativa prover, genosubtypning (sekvensering av porA genens tre mest variabla regioner VR1, VR2 och VR3) på alla isolat samt odlingsnegativa prover.

Sekvenstyp och klonalt komplex bestäms med multilocus sequence typing (MLST) och rapporteras till ECDC likaså varianterna hos fetA.

Antibiotikakänslighet

Nedsatt känslighet för penicillin G (MIC >0,064 mg/L) sågs i 7 av fallen det vill säga 12 %, en stam var rifampicin-resistent (MIC 0,38) i övrigt var alla stammar känsliga för de antibiotika som kommer i fråga för behandling och profylax.
Även om ett prov inte växt fram kan man med PCR-teknik och sekvensering av penA genen identifiera nedsatt känslighet för penicillin G vilket utförs vid behov.

/Tiia Lepp, Folkhälsomyndigheten

Per Olcén, Paula Mölling och Susanne Jacobsson, Laboratoriemedicinska länskliniken, Referenslaboratoriet för patogena Neisseria, Universitetssjukhuset Örebro