Meningokocker kan orsaka allvarlig sjukdom i form av meningit, sepsis eller en kombination av båda. Sjukdomen drabbar framför allt småbarn och tonåringar. De vanligaste serogrupperna av N. meningitidis är A, B, C, Y och W-135. I flera länder i Europa, där sjukdomsförekomsten har varit hög, ingår vaccination mot meningokockinfektion i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vacciner finns mot serogrupper A, C, Y och W, men inte mot grupp B.

Utfall och trend

Under 2011 rapporterades 68 fall (incidens 0,7 fall/ 100000 invånare) av invasiv meningokockinfektion. Årsincidensen/100000 invånare har varierat mellan 0,5 och 0,8 fall under perioden 2000-2011 vilket är lågt jämfört med många andra europeiska länder. Den ökning av serogrupp Y-infektioner som noterats sedan 2008 har fortsatt. Serogrupp Y var helt dominerande 2011 och orsakade 49% av fallen. Andelen serogrupp B-infektioner har minskat under de senaste 10 åren. Serogrupp Y-infektioner, som före 2010 var vanligast i åldersgrupper över 60 år, har förekommit lika mycket i alla åldersgrupper de senaste 2 åren.
I genomsnitt har dödligheten i sjukdomen varit 12% den senaste tioårsperioden. År 2011 avled en person, vilket motsvarade en dödlighet på 1,5%, den lägsta någonsin.

Ålder och kön

Bland de insjuknade var 34 kvinnor och 34 män i åldern från 2 månader till 91 år. Medianålder bland fallen var 20 år. Incidensen/100000 invånare var högst bland barn under 1 år (4,5 fall), följt av ungdomar i åldern 15-19 år (2,5 fall).

Utbrott

Två kluster rapporterades under året: 2 barn från samma förskola samt en yngre kusin till det ena barnet insjuknade i Skåne i februari. Identiska isolat av N. meningitidis serogrupp B, genosubtyp P1.7-20,-,37 med en deletion av VR2 påvisades.

I slutet av året insjuknade 2 tonåringar i Halland samtidigt. Karakterisering av isolaten visade identiska stammar av N. meningitidis grupp B, genosubtyp P1.7,16-32,35. Pojkarna hade ingen känd kontakt med varandra.

Mikrobiologisk typning

Av de 67 laboratorieverifierade fallen var enligt uppgift 60 fall odlingsverifierade och 7 diagnostiserade enbart med PCR-teknik. I 23 fall påvisades N. meningitidis i likvor och i 1 fall i ledvätska. De övriga var fynd i blod.

Fördelning på serogrupp var följande: 33 fall tillhörde serogrupp Y, 14 fall serogrupp B, 14 fall serogrupp C, 1 fall serogrupp W-135. För 6 fall saknades uppgift om serogrupp. Den avlidne, ett 7 månader gammalt barn, hade infektion orsakad av serogrupp C.

Referenslaboratoriet för patogena Neisseria har genom genetisk karakterisering av alla serogrupp Y-stammar sedan 2000 påvisat att det är en specifik klon, (Y:P1.5-2,10-1,36-2), som ligger bakom ökningen av grupp Y-infektioner. Även 2011 tillhörde majoriteten (28/33) av stammarna den klonen.

Referenslaboratoriet för patogena Neisseria utför laboratorieverifiering av meningokocker med PCR-teknik genom identifiering av ctrA- samt crgA-generna i PCR analys avseende bakteriell meningit. Vidare genetisk karakterisering utförs; genogruppering (grupp A, B, C, Y och W-135) vid behov samt från odlingsnegativa prover, genosubtypning (sekvensering av porA-genens tre mest variabla regioner VR1, VR2 och VR3) på alla invasiva isolat samt odlingsnegativa prover.
Sekvenstyp och klonalt komplex bestäms med multilocus sequence typing (MLST) och rapporteras till ECDC, likaså varianterna hos fetA.

Antibiotikakänslighet

Nedsatt känslighet för pcG (MIC >0,064 mg/L) sågs i 7 av fallen (12%). I övrigt var alla stammar känsliga för de antibiotika som kommer i fråga för behandling och profylax.

Även om ett prov inte kan odlas kan man med PCR-teknik och sekvensering av penA-genen identifiera nedsatt känslighet för pcG, något som utförs vid behov.

Analys

En ny klon av serogrupp Y har spridit sig i landet. Liknande trender med en ökad andel av grupp Y-infektioner har under de senaste åren setts även i Norge och Finland. I Norge var 55% av fallen med invasiv meningokockinfektion orsakade av serogrupp Y år 2011. I USA observerades en ökad incidens av serogrupp Y-infektioner på 90-talet. Vaccin finns mot serogrupper A, C, Y och W135. Sjukdomsincidensen har varit låg i Sverige och därför har allmän vaccination inte bedömts vara motiverad.

Fortsatt uppföljning med mikrobiologisk typning och karakterisering av alla invasiva isolat av N. meningitidis är av vikt.