Under 2013 rapporterades 74 fall (incidens 0,8/100 000) av invasiv meningokockinfektion i Sverige. Alla fall var laboratorieverifierade. Fem personer avled vilket motsvarar en dödlighet på 6,8 %. I genomsnitt har dödligheten i sjukdomen varit 10 % den senaste tioårsperioden.

Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion 2004-2013Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion 2004-2013

Figur 1. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion 2004-2013.

Av de insjuknade var 62 % kvinnor. Medianålder bland fallen var 59 år. Incidensen var högst bland personer äldre än 80 år, följt av barn under 1 år och ungdomar i åldrarna 15-19 år (tabell 1).

Mikrobiologisk typning

68 fall var odlingsverifierade och 6 diagnostiserade med PCR-teknik. I 53 fall påvisades N.meningitidis i blod, i 10 fall i likvor, i 10 fall i både likvor och blod och i 1 fall i ledvätska.

Serogruppsfördelning

Serogrupp Y var den dominerande serogruppen 2013 och 39 fall (53%) orsakades av denna serogrupp. 19 fall var orsakade av serogrupp B, 11 fall av serogrupp C och 3 fall av W. För 2 fall var serogruppen okänd.

Av personer som avled i sjukdomen hade tre (1,19 respektive 28 år gamla) serogrupp C-infektion, en (77 år) serogrupp B och en (64 år) serogrupp Y-infektion.

Tabell 1. Serogruppsfördelning per åldersgrupp bland fall av invasiv meningokockinfektion 2013.

Åldersgrupp

Serogrupp

Antal fall totalt

Incidens

Avlidna

B

C

Y

W-135

okänd

0

1

 1

2

1,8

1-4

2

2

4

0,9

 1

5-9

1

1

0,2

10-14

1

1

0,2

15-19

3

1

5

9

1,7

1

20-24

2

1

3

0,4

25-29

1

1

 1

3

0,5

 1

30-39

3

3

0,2

40-49

 2

1

 1

4

0,3

50-59

1

1

4

1

7

0,6

 1

60-69

 4

1

10

 1

16

1,4

70-79

 2

2

7

11

1,4

1

80+

1

7

2

10

2,0

Totalt

19

11

39

3

2

74

0,8

5

Serogrupp Y har varit den vanligaste serogruppen sedan 2011 (figur 2 och 3). Störst har ökningen av antalet fall orsakade av denna serogrupp varit bland personer i ålder >=65 år.

Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2004-2013Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2004-2013

Figur2. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2004-2013.

Proportionell serogruppsfördelning Proportionell serogruppsfördelning

Figur 3. Proportionell serogruppsfördelning bland laboratorieverifierade fall av invasiv meningokockinfektion 2007-2013.

Genosubtypning

Vidare genetisk karaktärisering av isolat av samma serogrupp är viktigt för att se om det finns dominerande kloner som sprider sig samt för att kunna identifiera eventuella kluster.

Vid genosubtypning identifierades 4 olika genosubtyper bland serogrupp Y-stammarna. Den sedan tidigare dominerande genosubtypen (P1.5-2,10-1,36-2) var fortfarande den vanligaste (28/39). Variationen bland serogrupp B-stammarna var stor och 13 olika genosubtyper identifierades bland de 19 isolaten. Bland de 11 serogrupp C-stammarna identifierades 5 olika genosubtyper, varav 7 fall var orsakade av P1.5,2,36-2.

Detaljerad information om typning finns vid Referenslaboratoriet för patogena Neisseria vid Universitetssjukhuset Örebro.

Antibiotikakänslighet

Alla odlingsverifierade MC-isolat (n=68) har analyserats med E-test avseende MIC för penicillin G, cefotaxim, kloramfenikol, ciprofloxacin, rifampicin och meropenem. Behandlas patienten med annat antibiotikum görs alltid test även mot detta. Även om ett prov inte växt fram kan man med PCR-teknik och sekvensering av penA genen identifiera nedsatt känslighet för pcG.

Nedsatt känslighet för pcG (MIC >0,064 mg/L) sågs i 19 av fallen (27 %). I övrigt var alla stammar känsliga för de antibiotika som kommer i fråga för behandling av och profylax mot meningokock-infektioner.

Sammanfattning

Ökad incidens av invasiva meningokockinfektioner som observerades under 2012 var tillfällig. Sjukdomsincidensen år 2013 var jämförbar med åren 2010-2011.

Meningokockinfektioner och i synnerlighet serogrupp Y-infektioner ökade årligen från 2007 till 2012, ökningen har stannat av under 2013. En dominerande klon av serogrupp Y har identifierats och den fortsätter att vara den vanligaste.

De senaste två åren har medianålder bland fallen varit mycket högre jämfört med tidigare år (54 respektive 59 år jämfört med 20-29 år 2007-2011). Majoriteten av fall bland personer över 55 år var orsakade av serogrupp Y-infektioner.

Sjukdomsförekomsten bland barn och tonåringar har inte ändrats. Serogrupp B och C står för lika många sjukdomsfall bland barn under 5 år. I åldersgruppen 15-19 har minst en tredjedel av fallen orsakats av serogrupp Y de senaste tre åren.