Under 2014 rapporterades 49 fall (incidens 0,5/100 000 invånare) av invasiv meningokockinfektion i Sverige. Alla fall förutom ett fall var laboratorieverifierade. Inga dödsfall inträffade.

Figur 1. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion 2005-2014

Figur 1. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion 2005-2014.

Av de insjuknade var 55 % kvinnor. Fallen var i åldrarna 0–100 år och medianålder bland fallen var 54 år. Incidensen var högst bland barn under 1 år följt av vuxna i åldersgruppen äldre eller lika med 80 år (tabell 1).

Mikrobiologisk typning

43 fall var odlingsverifierade och 5 diagnostiserade med PCR-teknik. I 37 fall påvisades N.meningitidis i blod, i 7 fall i likvor och i 4 fall i både blod och likvor.

Serogruppsfördelning

18 fall var orsakade av serogrupp C, 17 fall av serogrupp Y, sju av serogrupp B, två fall av W och ett fall av 29E. Serogrupp blev okänd för tre laboratorieverifierade fall då provmaterialet inte skickades till typning.

Tabell 1. Serogruppsfördelning per åldersgrupp bland fall av invasiv meningokockinfektion 2014

Tabell 1. Serogruppsfördelning per åldersgrupp bland fall av invasiv meningokockinfektion 2014

Figur 2. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2005-2014

Figur 2. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2005-2014.

Figur 3. Proportionell serogruppsfördelning bland laboratorieverifierade fall av invasiv meningokockinfektion 2007-2014

Figur 3. Proportionell serogruppsfördelning bland laboratorieverifierade fall av invasiv meningokockinfektion 2007-2014.

Genosubtypning

Vidare genetisk karaktärisering av isolat av samma serogrupp är viktigt för att se om det finns dominerande kloner som sprider sig samt för att kunna identifiera eventuella kluster.

Vid genosubtypning identifierades fem olika genosubtyper bland serogrupp Y-stammarna. Den sedan tidigare dominerande genosubtypen (P1.5-2,10-1,36-2) var fortfarande den vanligaste (12/17). Bland serogrupp C-stammarna identifierades sex olika genosubtyper, varav tio fall var orsakade av P1.5,2,36-2. Variationen bland serogrupp B-stammarna var stor och sex olika genosubtyper identifierades.

Detaljerad information om typning finns vid Referenslaboratoriet för patogena Neisseria vid Universitetssjukhuset Örebro.

Antibiotikakänslighet

42 av 43 odlingsverifierade MC-isolat har analyserats med E-test avseende MIC för penicillin G, cefotaxim, kloramfenikol, ciprofloxacin, rifampicin och meropenem. Behandlas patienten med annat antibiotikum görs alltid test även mot detta. Även om ett prov inte växt fram kan man med PCR-teknik och sekvensering av penA genen identifiera nedsatt känslighet för pcG, analysen utförs vid Referenslaboratoriet för patogena Neisseria vid Universitetssjukhuset Örebro.

Nedsatt känslighet för pcG (MIC >0,064 mg/L) sågs i nio av fallen (21 %). I övrigt var alla stammar känsliga för de antibiotika som kommer i fråga för behandling av och profylax mot meningokock-infektioner.

Sammanfattning

Efter några år med sjukdomsincidens på 0,8-1,1/100 000 invånare var incidensen år 2014 tillbaka på samma låga nivå som den var 2006-2008 (0,5-0,6/100 000). Incidensökningen av invasiva meningokockinfektioner som observerades framför allt under 2012 var tillfällig.

Meningokockinfektioner och i synnerlighet serogrupp Y-infektioner ökade årligen 2009 till 2012, ökningen stannade av 2013. Andelen fall som var orsakade av serogrupp Y minskade 2014. Antalet fall orsakade av serogrupp B var den lägsta någonsin.
Medianålder bland fallen fortsätter att vara högre jämfört med tidigare år (54 år jämfört med 20-29 år 2007-2011).

Andelen sjukdomsfall som är orsakade av serogrupp B har minskat bland barn. Under de senaste fem åren har 43 % av fall bland barn under 5 år varit orsakade av serogrupp B och 33 % av serogrupp C (tabell 2). Under 2005-2009 var 68 % av fall i den åldersgruppen orsakade av serogrupp B (tabell 3). Bland fall i åldern 15-19 år har infektioner orsakade av serogrupp Y ökat under den senaste 5-års perioden.

Tabell 2. Invasiv meningokockinfektion i Sverige 2005-2009, ålders- och serogruppsfördelning

Tabell 2. Invasiv meningokockinfektion i Sverige 2005-2009, ålders- och serogruppsfördelning

Tabell 3. Invasiv meningokockinfektion i Sverige 2010-2014, ålders- och serogruppsfördelning

Tabell 3. Invasiv meningokockinfektion i Sverige 2010-2014, ålders- och serogruppsfördelning.