Invasiv meningokocksjukdom är en allvarlig infektion som vanligen ger meningit eller sepsis. Sjukdomen kan utvecklas snabbt och ge en allvarlig sjukdomsbild inom några få timmar. Symtomen är initialt feber och frossa, huvudvärk, illamående och kräkningar. Smittämnet sprids genom nära kontakt, främst som en luftburen droppsmitta, till de övre luftvägarna.

Det finns drygt tio olika grupper av meningokocker. Grupperna A, B, C, Y och W är de vanligast förekommande.

Utfall

Under 2016 rapporterades 62 fall (incidens 0,6/100 000 invånare) av invasiv meningokockinfektion i Sverige. Alla fall var laboratorieverifierade. Åtta personer avled i sjukdomen vilket motsvarar en dödlighet på 13 procent. Inga fall under 2016 hade någon epidemiologisk koppling till varandra.

Figur 1. Antal rapporterade fall och incidens av invasiv meningokockinfektion 2007–2016

Figur 1. Antal rapporterade fall och incidens av invasiv meningokockinfektion 2007–2016

Ålder och kön

De insjuknade var i åldrarna 1 månad till 95 år och medianåldern bland fallen var 29 år. Incidensen var högst i åldersgruppen 15–19 år följt av åldersgruppen 80 år och äldre (tabell 1). Av fallen var 36 kvinnor (58 procent) och 26 män (42 procent).

Tabell 1. Incidens och serogruppsfördelning per åldersgrupp bland fall av invasiv meningokockinfektion 2016
ÅlderBCWYOkändTotaltIncidens
< 1 2 2 1,7
1-4 3 1 1 5 1,0
5-9 1 1 0,2
10-14 1 1 0,2
15-19 3 2 2 3 1 11 2,1
20-24 1 2 5 8 1,2
25-29 1 1 1 3 0,4
30-39 1 1 0,1
40-49 1 1 1 3 0,2
50-59 2 1 1 4 0,3
60-69 1 1 4 6 0,5
70-79 5 3 8 0,9
80- 1 3 5 9 1,8

Smittland

Tre personer hade smittats utomlands, alla inom Europa.

Mikrobiologi

Epidemiologisk typning ingår i myndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram och utförs på referenslaboratoriet för patogena Neisseria vid Universitetssjukhuset Örebro.

Se fördjupad information om mikrobiologi

För 2016 utfördes epidemiologisk typning för 56 av totalt 62 fall. Under året rapporterades liksom 2015 en ökning av serogrupp W (figur 2).

Figur 2. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2007–2016

Figur 2. Antal rapporterade fall av invasiv meningokockinfektion per serogrupp 2007-2016.

Nytt för året

Nya rekommendationer

Folkhälsomyndigheten publicerade nya rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion under 2016. Rekommendationerna omfattar både postexpositionsprofylax med antibiotika och preexpositionsprofylax med vaccination för definierade grupper med ökad risk för att insjukna. Se länk nedan under Läs mer

Sammanfattande bedömning

Incidensen av invasiv meningokockinfektion fortsatte att vara relativt låg under 2016. En ökning av serogrupp W som sågs 2015 har fortsatt under 2016 och en liknande trend har rapporterats från andra länder, till exempel Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Finland, Danmark och Australien.

Serogruppsfördelningen bland fallen har ändrat sig över tid. Före 2007 var de flesta fall orsakade av grupp B och C. Från 2007 till 2012 ökade grupp Y-infektionerna årligen och under 2011–2013 var 50 procent av fallen orsakade av denna grupp. Andelen fall som var orsakade av serogrupp Y minskade 2014 och har stannat på samma nivå sedan dess. Under 2015 sågs en ökning av fall orsakade av grupp W (19 procent av fallen) och ökningen fortsatte under 2016 då 29 procent av fallen var orsakade av denna grupp. Antalet fall orsakade av grupp B och C har minskat under de senaste åren.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion